Vidareutveckling av Alliansens Fokusområden 2023-2026 med input till ny Översiktsplan samt bostadsförsörjningsplan

Alliansen i Tomelilla Kommun

Innehåll:

 1. Inledning och Alliansens vision och tankar inför ÖP och bostadsförsörjningsplan.
 2. Utdrag ur Alliansens politiska program 2023-2026
 3. Alliansen politiska fokusområden med åtgärder
 4. Riktade specifika förslag utbyggnad och områden

Inledning:

Alliansen i Tomelilla kommun vill verka för en fortsatt tillväxt och utveckling av Tomelilla kommun. Den tillväxt som har skett genom byggnation av bostäder mellan 2018-2022 visar på en växande befolkning och ökade skatteintäkter. Tomelilla kan erbjuda attraktiv mark för bostäder. Närheten till naturen och möjligheten till bra pendling med både bil och kollektivtrafik lockar till inflyttning. Tomelilla kan i konkurrens med kringliggande kommuner erbjuda villatomter till attraktiva priser. Detta kan både locka nya invånare och behålla invånare som vill bygga en villa men som annars hade valt en annan kommun. Alliansen vill se en proaktiv översiktsplan och bostadsförsörjningsplan som är förberedd för den uppgång i konjunkturen som kan väntas ske inom några år då inflationen har stannat av och räntorna börjar gå neråt igen. Vi vill då ha fler klara detaljplaner och dessutom exploaterad mark. 

Genom klar byggbar mark och tomter kommer vi kunna attrahera nya invånare, företag och fortsätta kommunens tillväxtresa. Tillväxt är bra för kommunens företag och verksamheter, för våra finanser och för att kunna erbjuda en levande kommun i tillväxt som sprider positivitet och framtidstro. Tomelilla har mycket tillgängligt vatten via vår generösa vattendom, detta kan användas för att attrahera företag inom tex livsmedelsindustrin att etablera sig. Detta ger arbetstillfällen och stödjer kommunens vision. 

SCBs statistik säger att Tomelilla kommun skall passera 14.000 invånare innan 2030 och ha cirka 14.600 invånare 2040. Vi i Alliansen vill se en snabbare tillväxt med 14.500 invånare senast 2035 och 15.000 invånare senast 2040. 

SCBs senaste statistik visar på en nuvarande befolkning om 13.800 invånare i Tomelilla kommun. Detta innebär att vi vill sätta som mål att växa med 700 personer till 2035, vilket motsvarar 318 bostäder (2,2 person per bostad enligt SCB). För att lyckas med detta måste vi tillse att vi har detaljplaner och en bostadsförsörjningsplan för detsamma. Över tid alltså minst 55 st nybyggda bostäder per år 2024-2029 och sedan minst 45 bostäder per år 2030-2039.

För att upprätthålla en fungerande marknad för byggnation av hyreslägenheter vill Alliansen se att det fortlöpande byggs hyreslägenheter i kommunal regi. Hyresnivåerna i Sverige styrs utifrån förhandlingar med hyresgästföreningen och utifrån ett regelverk med brukshyror på orten. Byggs det inte hyreslägenheter i kommunen under flera år skadar det möjligheten att starta nya bostadsbyggen och få lönsamhet i dessa. Referenshyrorna blir låga och det går inte att motivera högre hyror i nybyggnation och därmed går det inte att bygga nytt och få lönsamhet. Genom att årligen tillskapa nya hyreslägenheter får man in en ny hyresnivå och nya referensnivåer. Detta möjliggör byggnation av nya hyreslägenheter och gör även det lättare för privata investerare att vara med och utveckla nytt. Kommunen blir på sikt en mer attraktiv ort att bygga på genom att vi själva årligen bygger. Vi vill tillse att kommunen/Österlenhem minst bygger lägenheter enligt ett minimiantal per år. Ett rimligt antal bedöms till 20% av det totala behovet dvs 11 bostäder per år i genomsnitt. Är det högkonjunktur och det byggs av marknadsaktörer kan detta tillåtas minskas något år och är det lågkonjunktur och färre marknadsaktörer bygger kan det behöva ökas något.

Byggnationen i Tomelilla skall i första hand utgå ifrån förtätning och ersättning av ev rivna fastigheter och i andra hand genom utbyggnad på jungfrulig mark. I ÖPn skall inventering och redovisning av närområdet runt Tomelilla utifrån jordbruksklasser och mark som ligger i träda/ej används för odling finnas. Denna klassificering underlättar för kommande utbyggnad när jungfrulig mark skall tas i anspråk. I första hand skall mark i träda och med låg klassificering för odling tas i anspråk. Kommunen kan behöva göra egen klassificering av områdena för att bryta ner detta mer detaljerat än den grova klassificering som finns att tillgå hos Länsstyrelsen.

Ny bebyggelse skall i första hand följa den färg och form som Tomelilla har idag och som det historiskt byggts efter. Vissa signaturbyggnader kan få lov att avvika i en egen stil. Öppenhet inför nya krav utifrån klimat och hållbarhet måste finnas då vi troligen kommer att få se fler projekt utförda i trä framöver. Detta är inte en traditionell Tomelilla metod att bygga med träfasad men bör accepteras för att möta klimatkraven. Höjd på nya byggnader bör följa den byggtradition som finns i Tomelilla med en max höjd på 4-5 våningar. Enstaka byggnader kan tillåtas bli högre om särskild anledning kan motivera detta. En blandad arkitektur och färgsättning som följer den stil Tomelilla har idag ser vi framför oss i kommande byggnader och planer. 

Tomelilla som handelsort är viktigt för kommunen och dess kransorter. Alliansen vill ha ett levande centrum som vi fortsätter att utveckla och där vi behåller handeln i centrum. Genom ett aktivt företagsråd och samverkan med handlarna ska vi attrahera fler butiker och restauranger och se till att ha ett attraktivt centrum. Ny handel som etableras utanför centrum skall endast vara av typ sällanköpsvaror, volymhandel och vid behov livsmedel. Dvs den typ av handel som inte konkurrerar ut vårt centrum och den handel som finns där.

Parkeringsnorm för nya detaljplaner och i ÖP bör införas. Kommunen skall ha ett tydligt regelverk på det antal parkeringsplatser som krävs för bostäder respektive verksamheter Går inte parkeringar att lösa på fastigheten skall det finns en modell för P-lösen där kommunen kan ta ut ersättning för att bygga och lösa gemensamma parkeringslösningar i närområdet. Parkeringshus känns inte så aktuellt för Tomelilla men större markparkeringar skulle kunna anläggas på tex Lagerhustomten, i Folkets park eller andra centrala ytor där man då kan köpa in sig med P-lösen för sina hyresgäster. 

Tomelillas historia bör i större utsträckning lyftas fram vid byggnation och utveckling av kommunen. Nya områden bör få bära kvarters- och gatunamn som knyter an till historien. Tegelbruksområdet är ett väldigt aktuellt område där man kan ta fram historien kring tegelbruket i namngivningen av området och kanske i parker mm. Vi vill satsa mer på att upplysa invånarna om vår historia, genom skyltar, minnesplatser, samt gärna med konst i det offentliga rummet. Många platser har försvunnit bort utan spår t.ex Lagerhuset, Möllan i Tomelilla, Jästfabriken, Engelska slakteriet, Scan, Pihls, Tegelbruket m.fl. Men även män och kvinnor som betytt mycket för Tomelillas historia. Ta fram vår historia, det bygger en stolthet kring vår kommun, ger utbildning och kan ge ökad turism. 

Tomelilla har flera fina naturområden och naturreservat. Alliansen vill att kommunen jobbar för att tillsammans med markägare öka tillgängligheten och attraktiviteten för dessa områden, Detta handlar tex om skyltning och vägvisning, utveckla och etablera nya leder. Tillgängligheten i form av att kunna vandra och cykla till och mellan naturområden skall finnas med i dialoger med Trafikverket och enskilda vägar och vägföreningar. För att gynna växter, djur och därmed biologisk mångfald bör kommunen verka för att öka antalet våtmarksområden. Detta kan ske dels genom utveckling och förändring av kommunens egna markområden och i dialog med privata markägare. Kommunen skall vara drivande i detta och testa möjliga vägar för att få olika stöd och bidrag som finns att få för denna typ av åtgärder.

Utdrag ur Alliansen politiska program och inriktning 2023-2026

 • Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda och återkomma till kommunstyrelsen i april 2023 med förslag på åtgärder som ökar den upplevda tryggheten genom satsningar på den fysiska infrastrukturen såsom belysning, hastighetsdämpning men också andra trygghetsskapande åtgärder som till exempel kameraövervakning. I uppdraget ingår också att kostnadsberäkna förslagen, beskriva vad som kan göras inom befintlig budgetram och vad som ska skjutas fram till nästkommande års investeringar.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att på kommunens externa webbplats och i sociala medier marknadsföra lediga tomter. Detta ska vara klart senast februari 2023.
 • Kommunen ska skapa mer byggbar och tillgänglig mark för företag att etablera industrier, handel och verksamheter på. Plan för en sådan exploatering redovisas till kommunstyrelsen i april 2023.
 • Ett arbete har startat för att projektera en byggnation av F-6 skola i Tomelilla tätort. Projektering och planeringsarbete ska fortsätta. Ekonomiska förutsättningar och det stora investeringsbehovet innebär sannolikt att en ny skola finns på plats först i slutet av mandatperioden eller tidigt nästkommande mandatperiod.
 • Vård- och omsorgsnämnden ges i uppdrag att särskilt vidareutveckla sitt arbete med digitala hjälpmedel för att människor med omsorgsbehov ska kunna bo hemma i ordinärt boende så länge som möjligt. Utvecklingen ska redovisas per tertial under hela mandatperioden. 
 • Alliansen vill främja tillväxt och utveckling i hela kommunen. Förvaltningen ges i uppdrag att ansöka om medel för att inventera ödehus och att tillsammans med mäklare med flera, verka för en omflyttningsstruktur och en mer levande landsbygd. 
 • I samband med kommunens utveckling av ny översiktsplan ska medborgardialoger hållas såväl i centralort, byar som på landsbygden. Hur detta arbete utformats ska särskilt redovisas i tertialuppföljning under 2023. Inom vård- och omsorg kommer vi ha medborgardialog med syfte ”framtidens äldreomsorg” under oktober månad, i Smedstorp och Tomelilla.
 • Förvaltningen ges i uppdrag att i sin handlingsplan för näringslivsarbetet inkludera och värna om landsbygden genom att aktiviteter, näringslivsbesök med mera sprids över hela kommunen. 

Förvaltningen ska säkerställa att det framtida näringslivsrådet lägger sina möten också utanför centralorten för att utveckla dialogen med företagen på landsbygden. 

 • Kommunen ska fortsatt följa, bevaka samt ansöka om olika former av stads- och kommunutvecklingsmedel till förmån för en utveckling av fler cykelleder. 
 • Kommunen ska i sin dialog med Trafikverket samt Skånetrafiken verka för förbättrade pendlingsmöjligheter genom tätare tågtrafik i rusningstider och etablering av superbussar.
 • Förvaltningen ska i sitt plan- och exploateringsarbete skapa möjligheter för alternativa energislag så som exempelvis solcellsparker, vindkraft och annan energiproduktion. För att göra detta möjligt, kan ett första steg vara att ta fram en plan eller riktlinjer och i dessa peka ut lämpliga områden. Detta kan även integreras i översiktsplanen.
 • Kommunen ska verka för att det finns möjligheter att etablera ett företagshotell i Tomelilla tätort.
 • Kommunen ska löpande planera för nya tomter och bostadsområden både i byarna och i Tomelilla tätort.
 • I samband med att viadukten vid Bo Ohlsson rivs och vid planeringsarbetet inför detta, ska samhällsbyggnadsnämnden verka för att en förbifart byggs som minskar den tunga trafiken i anslutning till där barn och vuxna promenerar, exempelvis till Kastanjeskolan och vårdcentralen.
 • Kommunen ska verka för en ny trafiklösning inklusive busstation i anslutning till viadukten vid Bo Ohlsson då denna rivs

Plan- och exploateringsarbetet har flyttat till tillväxt- och utvecklingsavdelningen. Arbetet har utvecklats i dialog med näringsliv och invånare. Antalet invånare ökar över tid. Vi har lyckats med att anpassa behoven av nybyggnationer, vilket är ett arbete som behöver fortsätta. Och vi vill mer, bostadsattraktiviteten är en viktig fråga som ska integreras med hållbarhetsfrågor där vårt omtag kring planarbetet också inneburit bättre samarbete kring vattenvårdsfrågor och ekologi. Vi har arbetat med cirkulärt byggande och har tillsammans med danska kommuner varit en av de svenska kommunerna i EU-projektet Circular Builders. 

Vi har fortsatt att vidareutveckla de senaste årens aktiva hållbarhetsarbete med bland annat hållbar platsutveckling i Hallamölla och Fyledalen.

Bostadsbyggnationen har utvecklats i kommunen och vi arbetar med ett planarbete för industrimark. Vi har tillsammans med Simrishamns kommun ett bolag som sköter driften av vatten och avlopp där också olika pågående och planerade investeringar för vårt allra viktigaste livsmedel vatten, pågår.

Ett mycket viktigt beslut under mandatperioden har varit beslutet att gå vidare med vår nuvarande skolstruktur. Detta har möjliggjort att arbetet med att upprusta och på sikt bygga en ny f-6 skola i tätorten har blivit en realitet.

Politiska fokusområden och åtgärder

Skola, social och familj

 • Byggnation av F-6 Skola i Tomelilla tätort

Ny skola planeras på området bredvid Kastanjeskolan där Annexet idag ligger. I Översiktsplanen vill vi ha ett utpekat område för fortsatt bostadsbebyggelse ut bakom Tomelilla 10 för att på sikt knyta ihop Karlsborgsområdet med Västervången. Vi ska fånga upp de behov som finns till samlingslokaler, praktiska lektionssalar, uppmuntra fysiska aktiviteter med ny idrottshall med sittplatser som uppfyller skolans och föreningarnas behov. 

 • Genomföra inventering och utredning kring nivån på den inre och yttre miljön på våra skolenheter. Syftet är att säkra bra inlärningsmiljöer med mål att öka attraktiviteten och tillse att vi har rätt skollokaler för att driva bra pedagogik såväl i tätorten som på landsbygden

I översiktsplanen peka ut områden för framtida etablering av ytterligare en förskola i centralorten. Proaktivt prognostisera behovet av skola och förskola om utbyggnadsområden enligt detaljplaner byggs ut. Var skall skolor och förskolor byggas och att det finns avsatt mark och detaljplan för dessa.

Trygghet, lag och ordning

 • Öka den upplevda tryggheten genom satsningar på den fysiska infrastrukturen såsom belysning, hastighetsdämpning men också andra trygghetsskapande åtgärder såsom t.ex kameraövervakning.

I översiktsplanen peka ut område för framtida omdragning av riksväg 19 öster om Benestad och utreda möjligheten till att göra Benestad mer tryggt och trafiksäkert och med möjlighet till framtida utbyggnad i mindre skala med villor och hästgårdar. Etablera ny busshållplats ute vid riksvägen. Se omdragning Stora Herrestad som förebild. Även peka ut fortsatt utbyggnad av väg 19 från Stora Herrestad till Benestad. Ta chansen att lyfta möjligheter hur RV 19 kan rustas i symbios med försvarets behov nu när vägen får behålla sin riskklassning. Samt hur omdragning av tungtrafik flyttas bort från centrala Tomelilla för att skapa en säkrare trafikmiljö. Även tryggheten kring cykelvägar, busshålssplatser och fartdämpande åtgärder i våra mindre orter och byar ska beaktas.

Vård och omsorg

 • Vi vill att man skall kunna bo hemma så länge man själv vill. Därför vill vi se mer satsning på hjälpmedel och digitala verktyg för ökad trygghet och livskvalitet T.ex läkemedelsrobotar, bild och taluppkoppling, fallsensorer mm 

Alliansen vill se byggnation av ett trygghetsboende i centrala Tomelilla, detta då det idag saknas mellanboende för äldre personer som vill fortsätta bo hemma i eget boende men som vill ha mer service, trygghet och socialt umgänge. En satsning på ett trygghetsboende i kommunal regi kommer avlasta hemtjänst och kommunens särskilda boenden och frigöra villor för barnfamiljer och bidra till inflyttning och flyttkedjor. Alliansen vill ha tydliga satsningar på digitala verktyg som underlättar och avlastar utifrån den tuffa kompetensbrist som råder.

 • Privata aktörer är bra för valfriheten, och utvecklar kommunens egen drift, behålla de boenden vi har idag i privat drift 

Behov av ett 50-tal nya lgh finns till 2030 enligt SCBs statistik, alliansen vill i ett första skede tillskapa nya platser genom att utreda utbyggnad av Brinkehem samt Norrevång. En utbyggnad av dessa boenden kommer effektivisera driften på dessa enheter då det blir fler lägenheter än det är idag. Att satsa på utbyggnad i byarna före centralorten skapar arbetstillfällen, tillväxt och möjligheter även på landsbygden. För framtida större behov kommer ev. ett nytt SÄBO behöva uppföras i centralorten, i ÖP peka ut möjligt centralt läge för ett SÄBO. Förslag Lagerhustomten, Lindesborgsskolan efter rivning eller Tomelilla 10. 

Landsbygd och hållbarhet

 • Arbeta fram en plan för en levande landsbygd där tillväxt och utveckling främjas. Åtgärder för att höja attraktiviteten samt bibehålla och vidareutveckla servicen i byarna.

I ÖP finns det möjlighet för byarnas bostadsområde att växa, samt områden där mindre företag kan starta och utgå ifrån. Det tas tillvara på naturliga områden som kan gynna en ökad turistnäring, särskilt intressant där det finns kollektivtrafik.  

 • Fortsatt satsning på cykelleder i tätorten och i byarna 

Peka ut framtida cykelleder och väv in cykelledsplanen i ÖP arbetet. Peka ut möjlig koppling av cykelväg från Brösarp till Ravlunda. Verka för att skylta upp mer alternativa cykelleder via ordinarie vägnät dvs grusvägar och vägar på landsbygden. Fokus både på transportsträckor och friluftsaktiviteter. Fokus på koppling mellan byarna i kommunen samt för att besöka utflyktsmål och skapa rörelseaktivitet såsom, Fyledalen mfl. Även koppling till Ystad, Simrishamn och Sjöbo. Öka samarbetet med enskilda vägar så de håller ett skick som bjuder in till att cykla och gå.

 • Verka för förbättrade pendlingsmöjligheter genom tätare tågtrafik i rusningstider samt etablering av superbuss 

Peka ut åtgärder för superbuss i Översiktsplanen dvs läge för nya busshållplatser/resnoder och för ombyggnad av vägkorsningar längs väg 19 och väg 11. Peka ut nytt läge för ny busstation i Brösarp. Etablera ett robust resecentrum vid Tomelilla station som etableras när viadukten rivs.

 • Främja och förenkla etablering av lokal energiproduktion 

Viktig del att få med i översiktsplanen, vilka område kan vi peka ut för solcellsparker, vindkraft och andra energislag. 

 • Skapa ett forum typ landsbygdsråd, för att förbättra dialogen med företagare och för att utveckla och stärka delaktigheten i hela kommunen 

Samla markägare några gånger om året där planerade åtgärder redovisas och deras planer fångas upp. Ha en konsekvensanalys och medborgardialog med byarna samt landsbygden där begränsningar och större förändringar inte hämmar deras tillväxt eller möjlighet att fortsätta verka för en konkurrenskraftig landsbygd.

Företagande och kommun 

 • Öka samarbetet och samverkan med våra grannkommuner för att effektivisera den drift där det är möjligt samt ge företag och invånare bättre service 

Fortsatt att gemensamt driva gemensamma områden mot/med trafikverket och region Skåne för att möjliggöra satsningar på väg och kollektivtrafik. Kan vi genom SÖSK kommunerna enas i en gemensam röst att gå fram är sannolikheten större att vi lyckas få satsningar. Utbyggnad väg 19 Benestad till Högestad är prio framöver efter riksväg 11 som är på gång mellan Anklam och Svamparondellen. 

 • Skapa ett forum typ näringslivsråd för att förbättra dialogen med företagare och för att utveckla och stärka delaktigheten i hela kommunen 

Fortsätta arbetet som vi utvecklar allteftersom och skapa sammankomster på olika plan. Näringslivsrådet ska ha regelbundna träffar och delges ärende som är på gång att utvecklas, för att lämna värdefull information och vägledning i kommande satsningar.

Föreningsliv och fritid

 • Det skall finnas meningsfull fritid för barn och ungdom, samverkan mellan kommun och föreningar och kulturskola

Ta tillvara byarnas nuvarande och naturliga resurser för att skapa olika aktiviteter i hela kommunen, Ex skog o backar i Brösarp, Fyledalen/Ramsåsa/Kronoskogen för orientering, cykling. Kommunens alla skolor ska ges möjlighet att naturligt få ta del av föreningslivets utbud.

Byggnation och samhällsutveckling

 • Uppmuntra byggnation av villor ute i byarna genom bättre marknadsföring av lediga tomter. Det finns färdiga planer i många orter som byggnation kan ske på omgående. 

Tydligare peka ut byggbar mark med detaljplaner i ÖP och bostadsförsörjning. Alla områden skall finnas på kommunens hemsida.

 • Omgående skapa mer byggbar och tillgänglig mark för företag att etablera industrier, handel och verksamheter på. 

Snarast färdigställa den nya industrimarken vid Svamparondellen, få igång detaljplanen för det Östra industriområdet vid Activegården. Där den nya infarten/utfart till Bo Ohlsson är, bör område för handel pekas ut. Långsiktigt verka för flytt av brandstation, ÅVC och gatukontoret ut till Svamparondellen till förmån för etablering av handel/verksamheter i det området. 

 • Det ska löpande tas fram nya tomter och bostadsområden både i byarna och i Tomelilla så att det alltid finns mark att erbjuda de som vill bygga nytt.

Alltid ha byggbar mark för att gynna möjlighet till tillväxt och byggnation, proaktivt detaljplanearbete samt exploatering av gator och tomter.

 • Byggnation av ny busstation i nytt läge när bron vid gamla Scan rivs.

Finns förslag framme för tänkt byggnation av väg och busshållplats. Viktigt att utveckla centrum så att det blir en bra koppling mellan centrum, Bo Ohlsson och ny busstation. Detaljplanelägga gamla Pihlstomten för bostäder, utreda hur det gamla bussläget vid stationen skall avvecklas; större stationspark, byggnation/förtätning vid Eckerlunds/Lidl, kiosk/pressbyrå eller liknande. Ny pendlarparkering på Bo Ohlsson sidan. 

 • Utreda och verka för en förbifart i Tomelilla för att minska och få bort den tunga trafiken genom Tomelilla centrum 

I översiktsplanen utreda möjligheter till en förbifart och hur vi skapar möjligheter med en ny sträckning. En möjlig sträckning och en första etapp att utreda vidare kan vara Industrigatan via gamla järnvägen och ut vid Folkhögskolan. I en nästa framtida etapp skulle man kunna fortsätta med sträckning längs järnvägen ända ut till Tyleshög. Detta skulle möjliggöra koppling till ny industrimark mot Svamparondellen/Tyleshög och framtida bostadsområde bakom Västervången. 

Invandring och integration

 • Förutsättningar för en lyckad integration

Nya större områden för exploatering skall utvecklas med fokus på differentierat boende med olika upplåtelseformer och inriktning. Målet är att skapa möten mellan människor, kulturer, ålder och bakgrund så att inte större områden byggs för bara en målgrupp. 

Riktade specifika förslag som Alliansen vill inkludera i översikts- och/eller  bostadsförsörjningsplan. Förvaltningen ges även i uppdrag att redovisa tidplan för hur arbetet med punkterna nedan kan fortskrida.

Bostäder:

Tomelilla

 • Utred och föreslå område/områden för lägenheter eller trygghetsboende och möjlighet att bygga LSS-bostäder och ev SÄBO
 • Fortsätt arbeta med Tegelbruksområdet, detaljplanelägg för villor, lägenheter, radhus
 • Utred möjligheten för planläggning och villa-, radhusbyggnation i anknytning till exempelvis Brevduveklubben Ullstorp 6:16, bakom Västervången, Tryde 13:22 bakom Tingvalla och bakom villorna längs Trydevägen.
 • Utred möjligheten för planläggning av villor, lägenheter och förskola vid exempelvis Tomelilla 10 och Nyhem/Södra gatan. 
 • Samverka med privata ägare för att utreda möjligheten att planlägga villor vid exempelvis Benestad 11:6 Södra Gränsgatan. 
 • Verka för att verkställa bostadsbebyggelse vid Äppelodlingen Tryde. 

Lunnarp 

 • Planlägg för villor, radhus och park/rekreation som saknas i Lunnarp plus utveckla fjärrvärmeuppvärmning i anknytning till exempelvis Lunnarp 85:1 och längs RV 11. Detaljplan finns för ca 60-70 villor.

Skåne Tranås

 • Tranås 25:59. Peka ut som framtida område för villor och ev radhus Använd detaljplaneklara områden.

Brösarp

I Brösarp finns en brist på tillgänglig mark för framtida utbyggnad

 • Utred möjligheten till villa- och radhusbebyggelse vid exempelvis Brösarp 74:16, mellan Brinkehem och Kullastigen. 
 • Utred kommunala små markområden och möjlighet till förtätning inne i byn för villabebyggelse.

Smedstorp

 • Planlägg för fler gator för villabebyggelse vid exempelvis Tjustorp 3:34. Kanalgatan. 
 • Utred möjlighet för bebyggelse av villor och radhus vid exempelvis Tjustorp 3:20. Kanalgatan..
 • Utred möjligheten att peka ut exempelvis Tjustorp 3:53 som framtida utbyggnadsområde.
 • Utveckla gamla lokalföreningsområdet i linje med framtaget projektförslag gjort av Alnarpsstudenter.

Industri:

 • Planlägg för handel och verksamheter vid exempelvis Tomelilla 237:82 Nord Östra industriområdet/Activegården.
 • Färdigställ pågående detaljplan för Tylegården/Svamparondellen.
 • Fortsätt utbyggnad av kommunens mark mot järnvägen och förlängningen på andra sidan väg och järnväg vid Tylegården. 
 • Inventera, utred och ta fram förslag på befintliga verksamhetsområdena i orterna utifrån framtida ev. behov.

Alliansen Tomelilla Kommun

2023-12-11

Moderaterna Tomelilla kommun Krets avslut och Moderaterna Tomelilla kommun föreningsårsmöte 2023


Föredragningslista för Krets
Årsmöte 2023

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd *
 7. Godkännande av årsmötets utlysning *
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Övriga ärenden
 12. Årsmötet avslutas

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar. *

6.      Fastställande av röstlängd. Kretsstadgarna § 4, mom.1: Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar (Alt A) eller ombud (Alt B). Vilket alternativ som används beslutas av ett ordinarie kretsårsmöte. Fattas inget beslut gäller Alternativ A. Se mer information om detta i Skånemoderaternas stadgar som finns på intranätet moderaterna.info under Dokument & Filer -> Skåne -> Stadgar & Formalia

7.      Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. Även medlemmar i ungdomsförening/ar inom verksamhetsområdet skall kallas. Kallelsen behöver inte vara personlig. Kallelse kan även ske via mail, utannonseras på hemsida och/eller Facebook.

Verksamhetsberättelse för Moderaterna kretsstyrelsen i Tomelilla kommun under perioden 2022-01-27 till 2023-03-28

Ledamöter i styrelsen

Ordförande: Per-Martin Svensson

Vice ordförande: Bertil Fredlund

Självskrivna ledamöter

MQ-ansvarig: Marie Ståhlbrand

Moderata seniorer: John Johansson

MUF rep: Alexander Verweij Svensson

Representanter för Partiföreningarna ordförande och vice ordf ordinarie ledamot.

Tomelillas ordf: Marie Ståhlbrand

Tomelillas vice ordf: Sander Dijkstra

Brösarps ordf: Bo Claeson

Brösarps vice ordf: Ewa Carnbrand

Valda ledamöter: Marianne Åkerblad, Lennart Johansson, Mats Andersson, Marcus Hammarström, Emil Ekstrand

Revisorer 2 st: Kenneth Strömbeck, Mikael Brorsson

Ersättande revisor: Janet ten Have

Valberedning: Birgit Johansson, Mikael Brorsson, MUF Alexander V Svensson och MQ Marie Ståhlbrand

Antal medlemmar årsskiftet är 90 st

Medlemmar med ansvarområden:

 • Kassör Lennart Johansson
 • Sekreterare Marie Ståhlbrand
 • Medlemsansvarig Emil Ekstrand
 • Val och kampanjledare Marcus Hammarström
 • Utbildningsledare Bertil Fredlund
 • Informationsansvarig Per-Martin Svensson
 • Hemsidesansvarig/Sociala medieansvarig Viktor Emilsson
 • Historietecknare Bo Claeson
 • Materialansvarig Lennart Johansson
 • Firmatecknare ordförande och Kassör

Vad har hänt under verksamhetsåret?

Under året har vi haft sju kretsmöten inklusive årsmötet. Kretsens möte har samordnats med fullmäktigegruppens möte i den mån det fungerat. Vid behov av kretsbeslut har vi därför kunnat format om oss under mötet och därmed begränsa antal möten inom partiet.

Kretsens partiföreningar har varit aktiva under året och deras verksamhetsberättelser bifogas där flertalet av våra aktiviteter beskrivs. Deras verksamhetsberättelser redovisar i stort vad som hänt inom kretsen.

Arbetsgrupp

Under våren 2022 skapades en arbetsgrupp som har jobbat fram tidsplan och kampanjunderlag. Gruppen består av undertecknad (vice kampanjledare), Lennart (kassör/materialansvarig), Emil (medlemsansvarig krets), Markus (kampanjledare), Marie (MQ mm) och Viktor (Hemsidesansvarig mm).

Under året har vi tagit fram en hushållsbroschyr som skickades ut till alla hushåll i Tomelilla kommun inför valet. Valmanifest anpassat efter hemsida, reklam och FB.

Budget för valarbetet fastställdes i mars 2023 som hölls med ett par tusen i differens. 

Inför valarbetet togs det fram offerter på radioreklam, nätreklam, broschyrtryck, drycker mm och flera innovativa lösningar på tex rullande vallokal. Vår vallokal uppmärksammades i Blå Skånes mittuppslag under valet. En strejpad VW Transporter var vår vallokal.

Genom flera medlemmars generösa agerande har vi kunnat hålla kostnader nere.

Därtill att vi höll oss till vår plan som tog form under våren 2021.

Efter valet kunde vi snabbt växla över och använda vårt valmanifest i förhandlingarna till styret i Tomelilla kommun.

Radioreklam

Under valkampanjen genomförde vi två radioreklamer.

Den första var ett samarbete med Moderaterna i SÖSK.  Första namnen gjorde vars sin jingel med samma budskap. Jingeln kunde höras under slutet av maj fram till midsommar. Personerna som kunde höras var Jeanette Ovesson, Magnus Weberg, Paula Nilsson och Per-Martin Svensson.

Den andra jingeln riktad inom kommunen. För att stötta MUF fick Remco Dijkstra spela in en jingel och undertecknad körde den andra. Frekvensen på inslag ökade markant ju närmre vi kom till valet och det Moderata valbudskapet kunde inte missas på Radio Aktivs frekvens.

Nätreklam

Från juli månad fram till valet rullade det valbudskap från Tomelilla Moderaterna på ett antal nyhetssiter. Vi anlita då High Media House att distribuera våra annonser. Rapport om hur exponeringen gick finns tillgänglig där vi exponerats för en stor grupp via nätet.

Utbildning

Under året har vi deltagit i utbildningsseminarium arrangerat av KSO i Simrishamn Jeanette Ovesson. Under 2022 har vi, tillsammans med Moderaterna i övriga SÖSK-kommuner (Sjöbo, Simrishamn, Ystad) deltagit i digitala temaföreläsningar.

Sverigemötet i Örebro

Vi var tre (Markus, Viktor och undertecknad) från Tomelilla som deltog i Sverigemötet i Örebro. Känslan vi fick var att vi i vårt lokala valarbete var väl i fas.

Valet 2022

Andra valet i rad tar vi mandat och bredden i personvalet är ett styrkebesked. Vi satsade på att alla som fans på vår lista skulle synas på vår hemsida och FB. Vi valde ut ett antal kandidater som åkte upp på affischer runt om i kommunen. Under några intensiva dagar placerade Lennart och undertecknad ut hälften. Skivor och pålar lånade jag och Lennart ut. När vi konstaterat att skyltarna fick stå orörda byggde vi på höjden så i princip alla 50 affischer fanns på strategiska platser i kommunen. Var man än kom, läste på nyhetssiter eller eventuellt lyssna på Radio Active märktes vi. 

Där utöver alla personliga kontakter vi hade under våra kampanjer vilket är inrapporterat till förbundet uppgick till 2000. Dessa 2000 fick med sig valmaterial plus något ätbart. Påsar som delades ut packades i vår packcentral kvällen innan.

Valdagen fanns vi utanför alla vallokaler ända in till slutet.

Bästa valarbetarna

Vi tog beslut under året att de kandidater som hade tom plats 10 på vår KF lista skulle vara aktiva i valkampanjen. De som två som deltog mest är Lennart och Markus. Aktiva var 24st. Skulle det resultera i poster så skulle dessa herrar haft ordförande poster i de tyngsta nämnderna.

Nya styret med Alliansen

Under hösten tillsattes en förhandlingsgrupp som lyckades få ihop ett Alliansstyre igen. Vi har därefter jobbat fram ett nytt Alliansprogram 2023-2026 med sikte på 2030 som Tomelilla kommun styrs på nu.

Kretsen upplöst

Under vintern bestämde sig Brösarp att lägga ner föreningen och när förbundsstyrelsen godkände detta löste Tomelilla Moderata krets upp.

Framtid

Framöver kommer partiarbetet i Tomelilla Moderaterna drivas i en förening som har sitt första årsmöte 28/3 2023.

Mer information finns på hemsidan https://tomelilla.moderatweb.se  ,moderaterna.info (logga in med bankid) och FB Moderaterna Tomelilla kommun. Vi har även Muf som flera av våra medlemmar ingår i och deras FB https://www.facebook.com/YstadOsterlenMuf/ .

Vid pennan

Kretsordförande Per-Martin Svensson

2023-03-20


 

Föredragningslista för Tomelilla moderata förening
Årsmöte 2023

1       Årsmötets öppnande

2.      Fastställande av föredragningslistan

3.      Val av ordförande att leda förhandlingarna

4.      Val av sekreterare för årsmötet

5.      Val av justeringspersoner

6.      Fastställande av röstlängd *

7.      Godkännande av årsmötets utlysning *

8.      Styrelsens verksamhetsberättelse

9.      Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.    Fastställande av medlemsavgift för år 2024 *

12.    Förslag från styrelsen (propositioner) 

13.    Inkomna övriga förslag (motioner) *

14.    Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen *

15.    Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (minst 5 st inkl. ordf. och v. ordf.) *

16.    Val av ordförande i styrelsen

17.    Val av vice ordförande i styrelsen

18.    Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig

19.    Val av två revisorer med ersättare

20.    Val av valberedning

21.    Val av ombud med ersättare till förbundsstämma för Moderaterna i Skåne *

22.    Övriga ärenden

23.    Årsmötet avslutas

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar samt Skånemoderaternas egna stadgar. *

6.      Fastställande av röstlängd. Stadgarna § 3, mom.6: För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem i föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd. Medlem får införas på röstlängd till ett ordinarie krets- och partiföreningsårsmöte per år i förbundet, undantaget när sammanslagning eller delning av krets/förening sker.

7.      Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. Även medlemmar i ungdomsförening/ar inom verksamhetsområdet ska kallas. Kallelsen behöver inte vara personlig. Kallelse kan även ske via mail, utannonseras på hemsida och/eller Facebook.

11.    Medlemsavgift för 2024. Medlemsavgift för föreningar behöver sättas till 0 kronor per medlem (utöver de 250 kronor som sätts centralt) för år 2024 enligt beslut från arbetsstämma 2021 samt förbundsrådet 2021.

13.    Inkomna övriga förslag (motioner). Enligt normalstadgarna skall förslag ha inkommit till föreningens styrelse senast två veckor före mötet. Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

14.    Anteckning om självskrivna ledamöter. Utöver den valda styrelsen utser Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation inom partiföreningens verksamhetsområde en ledamot, normalt ordföranden, jämte ersättare. När partiföreningen omfattar en hel kommun är också kommunfullmäktigegruppens ordförande självskriven ledamöter. Det meddelas under denna punkt vilka dessa personer är.

15.    Styrelse. Skall bestå av ordförande, vice ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter varav en moderatkvinnoansvarig.

21.    Val av ombud till förbundsstämma. Antalet ombud till förbundsstämma baseras på medlemsantalet 2022-12-31. MUF utser egna ombud vid sin distriktsstämma så de behöver inte representeras genom partiföreningarna till förbundsstämman. Ombud och ersättare är valda till dess att nya utsetts. Förbundsstämman äger rum den 6 maj 2023 på Hotell Fritiden i Ystad.

Verksamhetsberättelse för Tomelilla Moderata Partiförening 2022

Tomelilla Moderata Partiförening avger följande verksamhetsberättelse för 2022.

Föregående årsmöte

Föregående årsmöte hölls digitalt 2022-01-19. Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till 250 kronor per medlem. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till nio inklusive ordförande och vice ordförande samt att utöka till 4 ersättare. Vid årsmötet omvaldes ordförande: Marie Ståhlbrand. 

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning har varit Marie Ståhlbrand (ordförande), Sander Dijkstra (vice ordförande), Emil Ekstrand (sekreterare), Markus Hammarström (medlemsansvarig), Birgit Johansson, Bertil Fredlund (utbildningsansvarig) Lennart Johansson (kassör), Per-Martin Svensson (materialansvarig), Victor Emilsson, Alexander Verweij Svensson.

Ersättare har varit Marianne Åkerblad, Paul Hallengren, Remco Dijkstra och Medina Andersson (MUF)

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mikael Brorsson, Janet Ten Have och sammankallande John Johansson. 

Hemsida och sociala medier

Per-Martin Svensson har varit hemsidesansvarig och aktiviteter presenteras på Facebook. https://www.facebook.com/ModeraternaTomelilla/

Under året skedde en större uppdatering av hemsidan för att ha en uppdaterad hemsida inför valkampanjerna och valen. Samtliga kandidater med presentationer samt våra valbudskap och visioner anslogs där. Ansvarig för uppdatering av hemsida har varit Per-Martin Svensson.

Föreningen har jobbat aktivt med att publicera inlägg på Facebook inför och i samband med kampanjer.

Samtliga valbudskap och fokusområden har publicerats löpande på Facebook.

Ansvariga för Facebook har varit Per-Martin Svensson, Markus Hammarström och Viktor Emilsson.

Ekonomi

Ekonomi med bokslut med mera är överfört på kretsens ansvarsområde där Lennart Johansson fungerar som kassör. De kostnader som direkt kan hänföras till föreningen ligger under de 5000 kronor som föreningen själv kan besluta om. 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var 2022-02-01 63 personer, detta ökade under året till 77 medlemmar 2022-12-31.

Styrelsemöten

Styrelsen har kallats till nio möten under perioden. 

 • 2022-01-19 Årsmöte och konstituerande styrelsemöte
 • 2022-05-09 Styrelsemöte
 • 2022-06-01 Styrelsemöte
 • 2022-07-13 Styrelsemöte
 • 2022-08-31 Styrelsemöte
 • 2022-09-22 Styrelsemöte
 • 2023-02-08 Styrelsemöte
 • 2023-01-02 Styrelsemöte

Aktiviteter, Medlemsmöten

Föreningen har bjudit in till medlemsmöte under året. 

Föreningens aktiviteter har varit inriktade till valet och kampanjarbete. Första delen av året inleddes planeringsarbete och en arbetsgrupp bestående av Markus Hammarström, Emil Ekstrand och Per-Martin Svensson ansvarade och planerade för aktiviteter och kampanjarbete. 

Totalt genomfördes ett 20-tal aktiviteter i valkampanjen, allt ifrån Smedstorps och Tomelilla marknad till aktiviteter utanför Ica i Tomelilla och Brösarp samt på Torget och Järnvägststationen. Vandringar i byarna och centralorten har genomförts med utdelning av valmaterial. 

Utbildning

Utbildningsinsatser har varit under dialog på styrelsemöte och Bertil Fredlund som är utbildningsansvarig har utgjort stommen. Till förmån för kampanjarbete har utbildningsinsatser lagts till kommande år. Under 2022 anordnades digitala möten där moderata riksdagsledamöter föreläste och svarade på frågor.

Mediaexponering

Föreningen har medverkat i medieexponering i Ystad Allehanda genom insändare, pressmeddelande och uttalanden. Dessa har bland annat handlat om, bemötande av oppositionens synpunkter i insändare och i KF. Våra synpunkter har vanligen kommit fram i reportage som YA på eget initiativ genomfört. Till exempel har verksamheten inom vård oh omsorg varit föremål för uppmärksamhet.

Vår hemsidesansvarige Per-Martin Svensson rapporterar om våra aktiviteter på Facebook. 

Kommunalpolitisk verksamhet

Medlemmar i Tomelilla Moderata Partiförening har under året varit aktiva som förtroendevalda i kommunens politiska organ som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott, rådgivande organ, kommunrevisionen samt i bolagsstyrelser och förbund. 

Ordförandes tackar för ett gott samarbete i styrelsen 2022. Såväl förtroendet för vårt har parti och antal medlemmar är stabilt. Tydligheten inom prioriterade områden som ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring & integration samt sjukvård och skola har bidragit till denna utveckling. Därför finns det en hoppfull framtid för Tomelillamoderaterna och kommunen.

Moderata seniorers verksamhet

Moderata seniorer i Tomelilla kommun har under 2022 haft ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder och deltagit i Österlenmoderaternas seniormöten i Simrishamn.

Vi har ingen M-seniorförening i Tomelilla utan har gemensamma möten med Simrishamn och Ystad. P.g.a. pandemin hade vi inga möten under våren 2022.   

Under hösten har vi haft två möten. Det första i Kivik den 22 aug med föredrag av riksdagsman Hans Wallmark och regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson och lokala politiker.

Nästa möte ägde rum i Simrishamn den 7 nov med styrelsen för M-seniorer i Skåne med föredrag av Petter Birgersson (politisk ledarskribent i Ystads Allehanda)

Kort information från Österlenseniorernas möten har lämnats vid Kretsstyrelsens sammanträden. På grund av pandemin har seniorerna under 2021 inte deltagit i Skånemoderaternas seniorråd 

Med vänliga hälsningar, Tomelilla 2022-03-01

Marie Ståhlbrand, Ordförande i Tomelilla Moderata Partiförening

Markus Hammarström, medlemsansvarig

Bertil Fredlund, utbildningsansvarig

Tomelilla moderata partiförening

Förändringar medlemmar under 2022

Medlemmar 2022-01-01

Antal totalt 63

Fullbetalande 49

MUF 14

Förändring under året

Nya medlemmar fullbetalande 7

Nya medlemmar MUF 7

Medlemmar 2022-12-31

Antal totalt 77

Fullbetalande 56

MUF 21

Verksamhetsberättelse MUF Ystad/Österlen 2022

Styrelsen för Ystad/Österlen avger härmed till årsmötet på kansliet i Ystad följande

verksamhetsberättelse för perioden 25 januari 2022 till 26 februari 2023.

Föregående ordinarie årsmöte avhölls 25 januari 2022 fysiskt i MUF:s lokal på besökaregränd 1

Ystad.

Styrelsen har, till följd av årsmötet, haft följande sammansättning:

Ordförande

Carl Munther, Ystad

Första vice ordförande

Medina Arvidsson, Tomelilla

Andra vice ordförande

Victor Andersson, Sjöbo

Ledamöter

Emma Mehmeti, Sjöbo

Remco Dijkstra, Tomelilla

Wiggo Lindkvist Winberg, Trelleborg

Representation

Föreningen har varit närvarande på MUF Skånes distriktsstämma och representerades av våra 6

ombud samt 1 ersättare.

I våra partiföreningar har vi representerats enligt följande:

Ystad:

Carl Munther, ordinarie.

Skurup

Carl Munther, ordinarie

Sjöbo

Edmir Mehmeti, ordinarie

Victor Andersson, ersättare

Tomelilla

Medina Arvidsson, ordinarie

Remco Dijkstra, ersättare

Simrishamn

Carl Munther, ordinarie

Ekonomi

Ansvarig: Carl Munther

MUF Ystad/Österlen får bidrag på 50 000 kr i bidrag av 4 kommuner.

Projektmål;

Ystad/Österlen MUF ska erhålla ett årligt bidrag om minst 20 000kr från samtliga

partiföreningar.

EJ UPPFYLLT

Aktiviteter

Ansvarig; Medina Arvidsson

Det har varit ett intensivt år med fokus på valet. Vi har haft olika aktiviteter då tiden fanns. Vissa med

mer deltagare än andra. Vår populäraste aktivitet var en grillkväll i Ystad vilket vi insåg var ett

vinnande koncept om vädret tillåter.

I början av året var det väldigt mycket fokus på insamlingarna till Ukraina vilket vi hade stor

uppslutning på då vi sorterade och förpackade kläder. Det underlättade att locka medlemmar och göra

något bra för de drabbade i Ukraina. Tillsammans lyckades vi bidra till Ukraina samt komma våra

medlemmar närmare.

Projektmål;

Ystad/Österlen MUF ska hålla minst en aktivitet per månad.

EJ UPPFYLLT

Kampanj och medlemsantal

Ansvarig: Carl Munther

Vi spenderade mycket tid på att kampanja med olika föreningar runt om i Skåne samt att vi stöttade

partiet på olika kampanjer.

Föreningen slog återigen medlemsrekord på 208 medlemmar 2022-12-31. Föreningens medlemantal

har ökat med 30 medlemmar sedan slutsstatistiken 2021. Detta ser vi som ett stort framsteg då

föreningen fortsätter växa och ungdomar lockas till föreningen och politiken.

Projektmål;

Ystad/Österlen MUF ska hålla i minst två kampanjer per månad, varav en ska vara

pendlarkampanj.

EJ UPPFYLLT

Ystad/Österlen MUF ska ha minst 190 medlemmar vid årsskiftet

UPPFYLLT

Politikutveckling

Ansvarig: Carl Munther, Medina Arvidsson, Victor Andersson, Remco Dijkstra, Emma Mehmeti och

Wiggo Lindkvist Winberg

Under hösten diskuterades det om en fortsättning på reformpaketet föregående års styrelse

efterlämnade sig. Tyvärr insåg vi inte hur stort projekt det var då vi hoppades på att färdigställa

det innan årsskiftet. Vi sparar nu dokumentet så att kommande styrelse kan ta upp arbetet vid

tillfälle.

Projektmål;

Ystad/Österlen MUF ska profilera sig inom en lokal fråga

EJ UPPFYLLT

Sociala medier

Ansvarig: Carl Munther och Medina Arvidsson

Året har varit ett framsteg för föreningens sociala medier. Vi har ökat våra följare med 31 följare.

Trots att vi ej varit lika aktiva på sociala medier som föregående år. Det positiva är att några av våra

nya följare valde att kontakta oss och ville lära sig mer om politiken samt hur vi jobbar. Två av dessa

ska medverka på MUF Skånes distriktsstämma under våren.

Projektmål;

Locka nya medlemmar till att engagera sig i föreningen genom marknadsförda inlägg på sociala

medier.

UPPFYLLT

Styrelsens slutord

Ett händelserikt år med val och många kampanjer med sol och nya medlemmar. Valet är vunnet samt

medlemmarnas förtroende vilket fick föreningen att växa till ett nytt medlemsrekord på hela 208

medlemmar vilket vi är väldigt stolta över.

Jag vill även tacka alla medlemmar som varit med och hjälpt till under året, vi kunde inte gjort detta

utan er!

Tack för ett underbart år!

Tomelilla moderata krets att avhålla sitt sista årsmöte

Textruta: TOMELILLA MODERATA kretsTextruta: 2023ÅRSMÖTE                      

 

Kallelse och inbjudan

Tisdagen den 28 mars 2023 kommer Tomelilla moderata krets att avhålla sitt sista årsmöte på Tranåsgården i Skåne Tranås. 

Årsmötet kommer behandla verksamhetsberättelse och bokslut för 2022. När beslut är taget om att styrelsen fått ansvarsfrihet överlämnas kassa mm till vår nya förening.

Underlag till årsmötet kommer finnas tillgängligt 20/3.

Anmälan till årsmötet sker via mail till permartin.svensson@icloud.com senast den 2023-03-22.

Program för årsmöte

17:45             Inledning

17:50             Årsmötesförhandlingar

18:00             Mötet går över till nya föreningens årsmöte

Hälsningar
Styrelsen
Tomelilla moderata krets

Årsmöte Tomelilla Moderater

TOMELILLA MODERATA FÖRENING

Kallelse och inbjudan

Tisdagen den 28 mars 2023 kommer Tomelilla moderata förening att avhålla sitt

årsmöte på Tranåsgården i Skåne Tranås.

Årsmötet skall välja en ny styrelse och behandla förslag från styrelsen

(Propositioner) och förslag från medlemmarna (Motioner).

Motioner från medlemmar ska styrelsen ha in senast den 2023-03-14. Dessa

mailas in till mariest@hotmail.se

Anmälan till årsmötet sker via mail till mariest@hotmail.se senast

den 2023-03-22. Anmälan behövs då besked om antal deltagande ska lämnas till

Tranåsgården.

Efter årsmötet kommer Joakim Andersson teknisk chef på Danone i Lunnarp att

tala om deras energioptimering och hållbarhetsarbete.

Program för årsmöte

18:00 Inledning

18:10 Årsmötesförhandlingar

19:00 Förtäring smörgåstårta – vatten/lättöl.

19:30 Danone

Årsmötet avrundas med kaffe och liten kaka

ÅRSMÖTE 2023

Hälsningar

Styrelsen

Tomelilla moderata föreningsstyrelse

God Jul Och Gott Nytt År!

Nu avslutar vi snart detta året med en beslutad budget och alla poster i nämnder och styrelser på plats. Den 1 januari tillträder det nya styret sina nya poster och med Per-Martin Svensson på KSO posten. Vi kommer leda kommunen genom ett gemensamt politisk program och budget som vi arbetat fram tillsammans med Alliansen. Vi ses 2023 innan dess önskar vi en god jul och ett gott nytt år till er alla!

Invigning av Ystads Hamn

Idag var det invigning av Ystads Hamn dvs det nya området som kan ta emot större färjor och lastfartyg. Denna satsning kommer påverka hela sydöstra Skåne och till stor del Tomelilla kommun. Vi har i vårt valmanifest redan tagit upp den positiva effekt vi får och vi kommer närmre Europa med fler färjelinjer framöver.

Här står fyra råd tillsammans Jeanette Ovesson KSO Simrishamn, Paula Nilsson KSO Ystad, Per-Martin Svensson kommunalråd Tomelilla och Carl-Johan Sonesson RSO Region Skåne.

Presentation av våra kandidater till Kommunfullmäktige 1-6.

Per-Martin Svensson

Kandidat nr 1 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 2 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Kandidat nr 9 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

Ordförande kretsen Moderaterna Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

1 vice Ordförande kommunstyrelsens

Ordförande kommunstyrelsen arbetsutskott

Ledamot Regionfullmäktige

Ordförande Malmö Operas styrelse

Egen företagare

Markus Hammarström

Kandidat nr 2 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot Kretsstyrelsen

Ledamot Tomelilla partistyrelse

Politiska uppdrag:

Ordförande Ökrab

Avdelningschef i byggbranschen

Ewa Carnbrand

Kandidat nr 3 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun

Ledamot kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

Vice ordf i moderaternas partiförening Brösarp

Ledamot Kommunfullmäktige

Ledamot i Kommunstyrelsen

Vice ordförande Familjenämnden

Ordförande Familjenämndens arbetsutskot

Egen företagare

Sander Dijkstra

Kandidat nr 4 på kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Ledamot i Moderaternas Kretsstyrelsen i Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande Österlen Vatten

Lantbrukare med mjölkproduktion

Marianne Åkerblad

Kandidat nr 5 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 12 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Ledamot Kretsstyrelsen Moderaterna Tomelilla kommun

Ledamot Kommunfullmäktige

Ordförande  Vård & Omsorgsnämnden och dess arbetsutskott

Ledamot integrationsrådet

Pensionär

Adjunkt i svenska, engelska och historia

Emil Ekstrand

Kandidat nr 6 kommunfullmäktigelistan Tomelilla kommun val 2022

Kandidat nr 20 regionfullmäktigelistan Sydöstra Skåne val 2022

Kandidat nr 21 riksdagslistan Norra och Östra Skåne val 2022

Ledamot i Tomelilla partiförenings styrelsen

Vice ordförande Kommunfullmäktige

Ersättande ledamot Kommunstyrelsen

Ersättande ledamot i Byggnadsnämnde

Funktionschef på Lantmäteriet

Tappade uppkopplingen