På gång inom Tomelillamoderaterna

Hej 

Strax innan sommaren tog vi inom Tomelillamoderaterna beslut om att vi några gånger om året skulle skicka ut ett informationsbrev till våra medlemmar kring vad som är på gång i föreningen och här kommer det första brevet.


Det är nu ett år kvar till valet och vi har påbörjat vårt valarbete. Provval sker för närvarande till region och riksdag och inom kommunen behöver vi medlemmar fundera kring vad vi kan bidra till i valarbetet och ifall vi vill ha en aktiv roll nästa mandatperiod.

Under våren gjordes en kampanj där vi på några orter i Tomelilla kommun delade ut broschyrer i brevlådor i syfte att visa att vi finns och locka fler medlemmar. I veckorna kommer en egengjord broschyr tryckas upp och delas ut under hösten i vilken vi informerar om vad vi gjort under mandatperioden. Vi skriver även kort om vad vi vill framåt men detta kommer vi även återkomma till i kampanjer närmare valet. 


Under sommaren skickades ut en enkät via e-post kring vad medlemmarna ansåg som de viktigaste frågorna inför valet. Det som framkom genom den var att vi anser skolan som den viktigaste frågan, både avseende resultat men även utveckling av den genom en nybyggnation av skola. Näst viktigaste frågan rörde utveckling, bebyggelse och infrastruktur och därefter kom lag och ordning med trygghet i fokus.

Vi kommer under tidig höst kontakta er medlemmar via telefon för få mer insikt i vad ni medlemmar vill att vi ska driva för frågor samt diskutera om ni vill bidra med något i valarbetet.

Det närmast förestående aktiviteten är Mikaeli marknad när vi kommer ha ett stånd och möta väljarna. Vi hoppas att ni vill delta tillsammans med oss där.

Vi hoppas att se och höra ifrån er under hösten. Vet ni någon som är sugen på att gå med i Moderaterna så tipsa dem för vi behöver bli fler.

Tomelillaföreningen genom Emil Ekstrand, Bertil Fredlund och Marie Ståhlbrand

Tomelilla 2021-08-19

Sommarträff för moderaterna i Tomelilla

Igår kväll träffades vi under några timmar som vanligt igen efter ett antal möten via teams mm.Vi var väl förberedda med korv och glass plus möjlighet att sitta ute eller inne.I demokratisk ordning åkte skärmen upp och projektor ställd på pall i trädgården.Vi gick igenom det politiska läget lokalt som nationellt med tanke på valet som närmar sig.

Markus Hammarström drog arbetsplanen för vårt arbete fram till valet med många frågetecken än.

Bertil Fredlund gick igenom våra vallöften och vad vi genomfört fram till nu( en lång lista). Vi berörde även de frågor som vi ska lägga tyngdpunkten på inför valet 2022.

Hedersgästen Lars-Ove Hägerroth var hemvändaren ikväll. Han har flyttat till Halmstad och engagerad i vårt parti där. Vi fick lite information om deras valarbete och planer.Han berätta även om hur deras kommuns utveckling är och att de har tagit strategiplan fram till 2050.

Nu tar vi ett par veckors ledighet och drar igång med det politiska arbetet igen om några veckor.

Sommarträff!

Den 15/7 kl 18 träffas vi Moderater i Tomelilla kommun och grillar.

Om vädret tillåter är vi i min trädgård i Gärarp.

Vid regn är det Hästhagen.

Korv och bröd kommer finnas på plats men vill ni ha mer avancerad grillning får ni ta med er detta. Grill finns.

Kommer att ta bilder på er som ska kandiderar och vara med på provvalen.

Vi behöver datera upp hemsida mm.

En del politik kommer vi säkert prata om.

Vi kommer jobba fram valfrågeunderlag de närmsta månaderna. Klart oktober och givetvis kommer detta revideras efter hand tills listor mm är klara. Utgångsunderlag är vårt senaste valmanifest och vad vi hunnit göra utav detta denna mandatperiod.

Grundfrågan är på vilket sätt vill ni att Tomelilla kommun ska utvecklas?

Anmälan i vändande email permartin.svensson@icloud.com eller på nr 0733701077 senast 13/7

Välkomna!

Kretsen Moderaterna Tomelilla kommun

Per-Martin Svensson

Moderaternas Kretsårsmöte Tomelilla kommun 2021-04-28

Bertil Fredlund hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet 2021 för öppnat.

Vår respekterade partikollega Gunnel Andersson gick bort i morse den 28 april 2021 efter en tids sjukdom. Gunnel blev 77 år. Mötet började med en sorgeceremoni genom en tyst minut.

För kvällens möte valdes Per-Martin Svensson till ordförande och Marie Ståhlbrand till sekreterare.

Justerare och rösträknare valdes Bertil Fredlund och Marianne Åkerblad.

Årsredovisning godkändes och lades till handlingarna.

Revisorerna har granskat den ekonomiska redovisningen som godkänns i deras revisionsberättelse.

Mötet beslutade att fastställa resultat och balansräkning.

Årsmötet beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet.

Nya styrelsen har självskrivna ledamöter i Marie Ståhlbrand (ordf Tomelilla föreningen och MQ), Bo Claeson (ordf Brösarp föreningen), Sander Dijkstra (vice ordf Tomelilla föreningen), Ewa Carnbrandt (vice ordf Brösarp föreningen), Per-Martin Svensson (ordf Kommunfullmäktigegruppen), Alexander Verweij Svensson (Muf), John Johansson (Seniorerna).

Styrelsen ska bestå av 13 ledamöter inklusive presidiet.

Per-Martin Svensson valdes till ordförande.

Bertil Fredlund valdes till vice ordförande.

Utöver självskrivna ledamöter valdes Lennart Johansson, Marianne Åkerblad, Margit Svensson, Mats Andersson och Emil Ekstrand (nyval) in i nya styrelsen.

Revisorer valdes Kenneth Strömbeck och Mikael Brorsson som ordinarie och Janet Ten Have som ersättare.

Valberedningen valdes Birgit Johansson (sammankallande), Mikael Brorsson, Medina Arvidsson (Muf) och Marie Ståhlbrand (MQ).

Övriga beslutspunkter delegerades till nya styrelsen.

Valet 2022 är snart då vi kommer ha provval digitalt för riksdag och region. Provval till kommunlistan görs traditionellt.

Mötes avslutade och nya styrelsen tackade för förtroendet. Styrelsen ska fortsätta att driva Moderaternas politik i Tomelilla kommun och ta fram ett skarpt valmanifest inför valet 2022.

Nya styrelsen fortsatte kvällen med att hålla konstituerande möte.

Moderaternas Kretsstyrelse Tomelilla kommun

Kretsårsmöte 28/4 kl 19 via teams

Kallelse och inbjudan

Årsmöte för Tomelilla Moderata kommunkrets

Tid: Onsdagen den 28 april 2021 kl 19:00 

Plats: Mötet genomförs digitalt via TEAMS

Som medlem är Du välkomna till årsmötet där vi under kvällen ägnar oss åt formella årsmötesförhandlingar och väljer styrelse till kretsen för kommande år.

På grund av den rådande pandemin har vi inte haft möjlighet att ordna fysiska möten under året. Detta gör att även årsmötet sker via en länk i TEAMS. Verksamheten i kretsen har legat på sparlåga. Den verksamhet som kan redovisas framgår av föreningarnas verksamhetsberättelser för 2020 som ni hittar på vår hemsida https://tomelilla.moderatweb.se/

Medlemmar som vill anmäla intresse för att ställa upp i föreningens styrelse ombeds kontakta valberedningens sammankallande Birgit Johansson på mail birgit.tomelilla@hotmail.com eller telefon 0417-12733 senast 14 dagar före årsmötet. Motioner från medlemmar ska styrelsen ha in senast den 2021-04-15.

Länk till årsmötet skickas ut av Per-Martin Svensson på den email som vi har i medlemsregistret. Per-Martin kan nås på permartin.svensson@icloud.com eller telefon 073-370 10 77

VÄLKOMNA! 

Bertil Fredlund

Vice ordförande för kretsen för Tomelilla Moderata Partiföreningar

Moderaternas Krets Tomelilla kommun 

Föredragningslista för Krets
Årsmöte 20210428 kl 19 via teams

1       Årsmötets öppnande

2.      Fastställande av föredragningslistan

3.      Val av ordförande att leda förhandlingarna

4.      Val av sekreterare för årsmötet

5.      Val av justeringspersoner

6.      Fastställande av röstlängd *

7.      Godkännande av årsmötets utlysning *

8.      Styrelsens årsredovisning

9.      Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.    Förslag från styrelsen (propositioner) *

12.    Inkomna övriga förslag (motioner) *

13.    Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen *

14.    Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen (minst 5 st inkl. ordf. & v. ordf.) *

15.    Val av ordförande i kretsstyrelsen

16.    Val av vice ordförande i kretsstyrelsen

17.    Val av styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 
moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet, utöver självskrivna

18.    Val av två revisorer och ersättare för dem

19.    Val av valberedning

20.    Beslut gällande digitalt provval *

21.    Val av nomineringskommitté *

22.    Övriga ärenden

23.    Årsmötet avslutas

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar. *

6.      Fastställande av röstlängd. Föreningsstadgarna § 3, mom.6: För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem i föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd. Medlem får införas på röstlängd till ett ordinarie krets- och partiföreningsårsmöte per år i förbundet, undantaget när sammanslagning eller delning av krets/förening sker.

Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar i kretsens tillhörande föreningar eller av ombud valda vid respektive partiförenings årsmöte.

7.      Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. Även medlemmar i kvinno- och ungdomsföreningar inom verksamhetsområdet skall kallas. Kallelsen behöver inte vara personlig. 

11.    Förslag från styrelsen (propositioner). Inför valet har nu kommunkretsen att fastställa rekryterings- och nomineringsregler samt utse rekryteringskommitté. Senast på årsmötet 2021 skall nomineringsregler antas inför valet 2022, ifall de avviker från det på förbundsstämman/förbundsrådet antagna nomineringsregler, i annat fall gäller reglerna som bland annat innefattar krav på provval. Se vidare i regler för Rekrytering och nominering som tillhandahålls av förbundskansliet.

12.    Inkomna övriga förslag (motioner). Enligt normalstadgarna skall förslag ha inkommit till föreningens styrelse senast två veckor före mötet. Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

13.    Anteckning om självskrivna ledamöter. Kretsens partiförenings-, kvinnoförenings- och MUF:s föreningsordförande är, med vice ordförande som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom kommunfullmäktigegruppens ordförande.

14.    Kretsstyrelsen. Skall bestå av minst fem ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, varav en moderatkvinnoansvarig där kvinnoförening saknas, inklusive kretsordförande, vice kretsordförande och de självskrivna ledamöterna. Uppgår inte antalet självskrivna ledamöter till minst fem måste ytterligare val göras.

20.    Beslut gällande digitalt provval. Inför valet 2022 kommer det i likhet med 2018 finnas möjlighet för digitala provval. Beslut om detta behöver tas eller delegeras till styrelsen.

21.    Val av nomineringskommitté. Inför valet ska kretsen utse en nomineringskommitté. MUF och MQ skall vara representerade. Detta beslut kan även delegeras till styrelsen. Se vidare i regler för Rekrytering och nominering som tillhandahålls av förbundskansliet.

Verksamhetsberättelse för Tomelilla Moderata Partiförening 2020

Tomelilla Moderata Partiförening avger följande verksamhetsberättelse för 2020.

Föregående årsmöte

Föregående årsmöte hölls 2020-02-26 i Ramsåsa hos Sander Dijkstra. Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 270 kronor per medlem. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till nio inklusive ordförande och vice ordförande. Vid årsmötet omvaldes ordförande: Marie Ståhlbrand. Övriga styrelseledamöter omvaldes. 

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning har varit Marie Ståhlbrand (ordförande), Sander Dijkstra (vice ordförande), Emil Ekstrand (sekreterare, informationsansvarig), Birgit Johansson, Bertil Fredlund (utbildningsansvarig) Lennart Johansson (kassör), Margith Svensson (moderatkvinnoansvarig), Marianne Åkerblad och Paul Hallgren (medlemsansvarig). Per-Martin Svensson (materialansvarig).

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mikael Brorsson, Janet Ten Have och sammankallande John Johansson. 

Hemsida mm

Ewa Carnbrand i Brösarps partiförening och Per-Martin Svensson har varit hemsidesansvarig och aktiviteter presenteras på Facebook. https://www.facebook.com/ModeraternaTomelilla/

Ekonomi

Ekonomi med bokslut med mera är överfört på kretsens ansvarsområde där Lennart Johansson fungerar som kassör. De kostnader som direkt kan hänföras till föreningen ligger under de 5000 kronor som föreningen själv kan besluta om. 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var 2020-12-31 40 stycken. 

Styrelsemöten

Styrelsen har kallats till 7 möten under perioden.

 • 2020-01-16 hölls styrelsemöte möte på kommunhuset i Tomelilla
 • 2020-02-26 Årsmöte i Ramsåsa.
 • 2020-03-11 Konstituerande styrelsemöte i Brösarp ställdes in pga. för få beslutande medlemmar.
 • 2020-06-04 Konstituerande styrelsemötet genomfördes digitalt.
 • 2020-07-02 styrelsemöte i Gärarp hos Per-Martin.
 • 2020-08-13 styrelsemöte i Kommunhuset
 • 2020-09-28 styrelsemöte ställdes in pga pandemin.
 • 2021-02-10 Styrelsemöte Digitalt.

Aktiviteter, Medlemsmöten

Föreningen hade planerat 4 medlemsmöten under året som ej kunde genomföras pga. restriktioner om möte pga. pandemin.

Utbildning

Under 2020 planerades en större utbildningsinsats för internutbildning och halvdag med extern utbildare. Insatserna kunde ej genomföras pga. pandemi.

Fem stycken böcker med titeln Kommunal nämnds administration har köpts in.

Mediaexponering

Föreningen har medverkat i medieexponering i Ystad Allehanda genom insändare, pressmeddelande och uttalanden. Dessa har bland annat handlat om den långsiktiga stats- och planplaneringen, tomtrabatt, bemötande av insändare om äldreboende, bemötande av kritik mot Österlenhems uthyrningspolicy, bemötande av kritik om LoV och personlig assistans och artikel om JO-anmälan mot byggnadsnämnden. Medieexponeringen har till stor del handlat om hur kommunen möter upp och planerar för pandemins effekter. Bland annat har föreningslivet fått möjlighet att välja om de önskat 2019 eller 2020 års aktivitetsstöd. 

Deltagande i Moderaternas höstkampanj har skett med initiativ av gruppledare Per-Martin. I samband med höstkampanjen sändes 4969 vykort ut med Ulf på bild och budskap. Det täckte i stort sett kommunens alla hushåll.

Deltagande på förbundsstämman har skett och återrapporterats på gruppmöte. Aktivt deltagande i nominering till ny förbundsstyrelse på gruppmötet och ställde oss bakom Carina Z som ordförande och anmälde Marie Ståhlbrand att ingå i MQ styrelsen.

Vår hemsidesansvarige Ewa Carnbrand och Per-Martin Svensson rapporterar om våra aktiviteter på Facebook. 

Kommunalpolitisk verksamhet

Medlemmar i Tomelilla Moderata Partiförening har under året varit aktiva som förtroendevalda i kommunens politiska organ som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott, rådgivande organ, kommunrevisionen samt i bolagsstyrelser och förbund. 

Ordförandes tackar för ett gott samarbete i styrelsen 2020. Såväl förtroendet för vårt har parti och antal medlemmar är stabilt. Tydligheten inom prioriterade områden som ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring & integration samt sjukvård och skola har bidragit till denna utveckling. Därför finns det en hoppfull framtid för Tomelillamoderaterna och kommunen.

Med vänliga hälsningar, Tomelilla 2021-02-14

Marie Ståhlbrand

Ordförande i Tomelilla Moderata Partiförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Brösarps Partiförening

Styrelsen för Moderata Samlingspartiets i Brösarps partiförening redovisar här verksamheten under året 2020-01-01-2020-12-31.

Årsmöte

Årsmöte hölls på församlingshemmet i Brösarp.  

Efter årsmötet avnjöts en smörgåstårta från Ica Brösarp varefter Mattias Liljegren redogjorde för hur det är att vara tredje generationens Ica handlare i Brösarp.

Styrelse

I styrelsen har följande personer ingått: Bo Claëson, ordf., Lena Hallin, Pia Turtianen, Kenneth Strömbeck, Ewa Carnbrand, v. ordf., sekr. och kassör, Mats Andersson, rekryteringssamordnare, Inger Beckman, moderatQansvarig, Anders Strömbeck samt Gunnel Andersson och Agne Andersson suppleanter. 

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mats Andersson, sammankallande, och Bo Claëson.

Styrelsemöten

Förutom årsmötet har hållits två styrelsemöten. Den 9.1 hos Ewa och Kenneth och den 30.7 även det hos Ewa och Kenneth samt konstituerande möte i samband med årsmötet.

Övriga aktiviteter.

Samtliga planerade medlemsmöten och andra aktiviteter har inte kunnat genomföras på grund av den rådande pandemin.

Partiföreningen anordnade årsmötet för kretsen i Brösarps IF´s lokal på idrottsplatsen. Daniel Jönsson från Östra Göinge hade engagerats som talare efter förhandlingarna.

Medlemmar

Vid årsskiftet hade föreningen 13 medlemmar inklusive MUF. Arbetet med att rekrytera nya medlemmar har under året varit påverkade av den rådande pandemin då föreningens upplägg varit att rekrytering skall ske genom personliga samtal. Så snart tillfälle ges kommer medlemsrekryteringen att återigen prioriteras.

Styrelsen

Tomelilla Moderata Partiförening

Tomelilla Moderata Partiförening

Digitalt årsmöte 2021-03-10

Under onsdagskvällen 10/3 höll vi vårt årsmöte digitalt med 17 deltagare.

Sittande styrelse fick godkänt och det valdes styrelse för kommande år.

Styrelsen kommer att bestå av 10 ledamöter och 3 ersättande.

Ordinarie ledamöter.

 • Ordförande Marie Ståhlbrand
 • Vice ordförande Sander Dijkstra
 • Självskriven ledamot Per-Martin Svensson
 • Sekreterare Emil Ekstrand
 • Kassör Lennart Johansson
 • Bertil Fredlund
 • Margit Svensson
 • Birgit Johansson
 • Nyval Markus Hammarström
 • Nyval Remco Dijkstra (Muf)

Ersättande ledamöter

 • Marianne Åkerblad
 • Paul Hallgren
 • Medina Arvidsson (Muf)

Valberedning

 • John Johansson (sammankallande)
 • Janet ten Have
 • Mikael Brorsson

Beslut om att delta i vårkampanjen ”Dags att prata allvar” som har uppstart i samband med digitala Sverigemötet 27-28/3. Nu börjar en intensiv tid fram till valet. Återkommer inom kort med flera aktiviteter.

Nya Styrelsen i Tomelilla Moderata Partiförening.

Föredragningslista för Tomelilla Moderaternas Partiförenings Årsmöte 20210310 kl 18.30 och Verksamhetsberättelse

Tomelilla Moderata Partiförening inom
Tomelilla Moderata Kommunkrets
 

Förslag till 


Föredragningslista för M-Föreningarna som tillhör Kommunkrets Årsmöte 2021

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd *
 7. Godkännande av årsmötets utlysning *
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2022 *
 12. Förslag från styrelsen (propositioner)
 13. Inkomna övriga förslag (motioner) *
 14. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen *
 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (minst 5 st inkl. ordf. och v. ordf.) *
 16. Val av ordförande 
 17. Val av vice ordförande
 18. Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet 
 19. Val av två revisorer och ersättare för dem
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud med ersättare till förbundsstämma för Moderaterna i Skåne*
 22. Val av ombud till kretsårsmöte för föreningar i kretsar som har ombudsförfarande*
 23. Övriga ärenden
 24. Årsmötet avslutas

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar samt Skånemoderaternas egna stadgar. *

6.      Fastställande av röstlängd. Stadgarna § 3, mom.6: För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem i föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd. Medlem får införas på röstlängd till ett ordinarie krets- och partiföreningsårsmöte per år i förbundet, undantaget när sammanslagning eller delning av krets/förening sker.

7.      Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. Även medlemmar i kvinno- och ungdomsföreningar inom verksamhetsområdet skall kallas. Kallelsen behöver inte vara personlig. Kallelse kan även ske via mail, utannonseras på hemsida och/eller Facebook.

11.    Medlemsavgift för 2022. Den rekommenderade lägsta avgift för föreningar är 270 kr för år 2022. Denna fördelar sig med 140 kr till riksorganisationen, 80 kronor till förbundet och 50 kr till föreningen. Avgiften får enligt stadgarna inte understiga 220 kr per medlem.

13.    Inkomna övriga förslag (motioner). Enligt normalstadgarna skall förslag ha inkommit till föreningens styrelse senast två veckor före årsmötet. Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

14.    Anteckning om självskrivna ledamöter. Utöver den valda styrelsen utser Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation inom partiföreningens verksamhetsområde en ledamot, normalt ordföranden, jämte ersättare.

15.    Styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter (varav en moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet).

21.    Val av ombud till förbundsstämma. Antalet ombud till förbundsstämma baseras på medlemsantalet 2020-12-31 inkl. M-kvinnor. Vid val av ombud och ersättare bör tillses att Moderatkvinnorna representeras i förhållande till sitt medlemsantal. MUF/MSU utser egna ombud vid sin distriktsstämma så de behöver inte representeras genom partiföreningarna till förbundsstämman. Ombud och ersättare är valda tills nya utsetts. 

22.    Ombud till kretsårsmöte. Enligt normalstadgarna ska kretsarna fastställa om alla medlemmar ska ha rösträtt (alt. A) eller om man ska ha ombudsförfarande (alt. B). Är inget alternativ beslutat gäller alt. A. Man behöver således endast välja ombud i fall kretsårsmötet har beslutat om alt. B. Ombud och ersättare är valda tills nya utses. 

Verksamhetsberättelse för Tomelilla Moderata Partiförening 2020

Tomelilla Moderata Partiförening avger följande verksamhetsberättelse för 2020.

Föregående årsmöte

Föregående årsmöte hölls 2020-02-26 i Ramsåsa hos Sander Dijkstra. Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 270 kronor per medlem. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till nio inklusive ordförande och vice ordförande. Vid årsmötet omvaldes ordförande: Marie Ståhlbrand. Övriga styrelseledamöter omvaldes. 

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning har varit Marie Ståhlbrand (ordförande), Sander Dijkstra (vice ordförande), Emil Ekstrand (sekreterare, informationsansvarig), Birgit Johansson, Bertil Fredlund (utbildningsansvarig) Lennart Johansson (kassör), Margith Svensson (moderatkvinnoansvarig), Marianne Åkerblad och Paul Hallgren (medlemsansvarig). Per-Martin Svensson (materialansvarig).

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mikael Brorsson, Janet Ten Have och sammankallande John Johansson. 

Hemsida mm

Per-Martin Svensson och Ewa Carnbrand i Brösarps partiförening har varit hemsidesansvarig och aktiviteter presenteras på Facebook. https://www.facebook.com/ModeraternaTomelilla/

Ekonomi

Ekonomi med bokslut med mera är överfört på kretsens ansvarsområde där Lennart Johansson fungerar som kassör. De kostnader som direkt kan hänföras till föreningen ligger under de 5000 kronor som föreningen själv kan besluta om. 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var 2020-12-31 40 stycken. 

Styrelsemöten

Styrelsen har kallats till 7 möten under perioden.

 • 2020-01-16 hölls styrelsemöte möte på kommunhuset i Tomelilla
 • 2020-02-26 Årsmöte i Ramsåsa.
 • 2020-03-11 Konstituerande styrelsemöte i Brösarp ställdes in pga. för få beslutande medlemmar.
 • 2020-06-04 Konstituerande styrelsemötet genomfördes digitalt.
 • 2020-07-02 styrelsemöte i Gärarp hos Per-Martin.
 • 2020-08-13 styrelsemöte i Kommunhuset
 • 2020-09-28 styrelsemöte ställdes in pga pandemin.
 • 2021-02-10 Styrelsemöte Digitalt.

Aktiviteter, Medlemsmöten

Föreningen hade planerat 4 medlemsmöten under året som ej kunde genomföras pga. restriktioner om möte pga. pandemin.

Utbildning

Under 2020 planerades en större utbildningsinsats för internutbildning och halvdag med extern utbildare. Insatserna kunde ej genomföras pga. pandemi.

Fem stycken böcker med titeln Kommunal nämnds administration har köpts in.

Mediaexponering

Föreningen har medverkat i medieexponering i Ystad Allehanda genom insändare, pressmeddelande och uttalanden. Dessa har bland annat handlat om den långsiktiga stats- och planplaneringen, tomtrabatt, bemötande av insändare om äldreboende, bemötande av kritik mot Österlenhems uthyrningspolicy, bemötande av kritik om LoV och personlig assistans och artikel om JO-anmälan mot byggnadsnämnden. Medieexponeringen har till stor del handlat om hur kommunen möter upp och planerar för pandemins effekter. Bland annat har föreningslivet fått möjlighet att välja om de önskat 2019 eller 2020 års aktivitetsstöd. 

Deltagande i Moderaternas höstkampanj har skett med initiativ av gruppledare Per-Martin. I samband med höstkampanjen sändes 4969 vykort ut med Ulf på bild och budskap. Det täckte i stort sett kommunens alla hushåll.

Deltagande på förbundsstämman har skett och återrapporterats på gruppmöte. Aktivt deltagande i nominering till ny förbundsstyrelse på gruppmötet och ställde oss bakom Carina Z som ordförande och anmälde Marie Ståhlbrand att ingå i MQ styrelsen.

Vår hemsidesansvarige Ewa Carnbrand och Per-Martin Svensson rapporterar om våra aktiviteter på Facebook. 

Kommunalpolitisk verksamhet

Medlemmar i Tomelilla Moderata Partiförening har under året varit aktiva som förtroendevalda i kommunens politiska organ som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott, rådgivande organ, kommunrevisionen samt i bolagsstyrelser och förbund. 

Ordförandes tackar för ett gott samarbete i styrelsen 2020. Såväl förtroendet för vårt har parti och antal medlemmar är stabilt. Tydligheten inom prioriterade områden som ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring & integration samt sjukvård och skola har bidragit till denna utveckling. Därför finns det en hoppfull framtid för Tomelillamoderaterna och kommunen.

Med vänliga hälsningar, Tomelilla 2021-02-14

Marie Ståhlbrand

Ordförande i Tomelilla Moderata Partiförening

Ärade moderata sydostskåningar!

Ärade moderata sydostskåningar!

Nu ska ni få vara med om en spännande satsning!

Vi kommer att arrangera digitala tema-föreläsningar om moderat politik under hela 2021. 

Därför bjuder vi nu in dig till den allra första. Det blir torsdagen den 4 mars kl. 18.00 och ämnet för kvällen är det moderata idéprogrammet. Vi är väldigt glada över att ha en av medskaparna till programmet, Fredrik Johansson, som talare.Det kommer också att finnas tid till frågor och diskussion.

Just nu planeras det för fullt inför kommande tema-träffar och förhoppningsvis kan vi presentera en plan för hela året redan den 4 mars.

Länk till detta digitala evenemang kommer i separat mail!

Varmt välkomna!

Kristina Bendz, Ystad

Jeanette Ovesson, Simrishamn

Per-Martin Svensson, Tomelilla

Magnus Weberg, Sjöbo

Sverige genomgår stora förändringar som styr efterfrågan på elektricitet

Den sittande regeringens önskemål att bli av med kärnkraften, stänga av allt som drivs med fossila bränslen och att all svensk energiförsörjning ska vara så kallat 100 % hållbar är inte realistiskt.

Under flera decennier har elproduktionen varit nästan helt utsläppsfri. Men de förändringar som sker nu ökar utsläppen. Den ersättningskraft som behövs för att balansera vindkraften kommer till stor del vara fossil oavsett om den är inhemsk eller importerad. All tillverkning av vindkraft, solkraft och batterilagringssystem kommer ge utsläpp. Visserligen gäller detta även kärnkraft men räknat i relation till den energi som produceras blir utsläppen lägre.

Svensk elförbrukning och effektbehov kommer att öka dramatiskt de närmaste 15 åren om vi fortsätter på den inslagna vägen. Det beror på ökad befolkning, elektrifiering av bilparken, byggnation av snabbtåg, nya industriprocesser inom bl.a. stålindustrin, datacenter för internationella företag, stora forskningsanläggningar (ESS, Max IV) o s v. Effektbehovet ökar med ca 8000 MW.  Utfasningen av kärnkraften ger en minskad produktion i samma storleksordning (om vi räknar in stängningen av Ringhals 1 och 2). Effektbristen blir då 16 000 MW. Det motsvarar effekten från 14 kärnkraftverk av Forsmark 3-storlek.

Det finns inga möjligheter för Sverige att spara sig ur denna brist eller att ersätta nuvarande produktion med så kallade hållbara alternativ. Vindkraft, solceller eller andra intermittenta energikällor ger visserligen energibidrag, men för att förhindra en effektkris är de irrelevanta.

Effektbristen medför ekonomiska påfrestningar på samhället och påverkar sysselsättningen. Mer dramatiskt är att elen måste ransoneras vid effekttoppar och stora områden i Sverige blir utan el under flera timmar eller t o m dagar.

Vad kan man då göra? Ett rimligt krav är att den som vill leverera el på den svenska elmarknaden även har en leveransplikt när effektbehovet är som störst. Det är dags att överge den omhuldade gröna revolutionen. Det är inte nödvändigt att Sverige måste gå före. Första prioritet måste vara att säkerställa befolkningens säkerhet, hälsa och välstånd. Alla projekt som medför ökat effektbehov som elbilar, snabbtåg och stålverk pausas.

På kort sikt gäller det att hålla liv i de kvarvarande kärnreaktorerna. Men så snabbt som möjligt måste ny storskalig elproduktionskapacitet byggas. Här finns det egentligen bara tre realistiska alternativ: bygga ut fler norrländska älvar, bygga nya kärnkraftverk eller koppla Sverige till det rysk-europeiska naturgasnätet och bygga gaskombikraftverk. Men vill vi vara beroende av Ryssland?

Men inget av dessa alternativ är attraktiva för dagens minoritetsregering som knappast kommer att kunna fatta impopulära eller kontroversiella beslut av detta slag. Men Svenska Kraftnäts rapport till Miljö- och Energidepartementet från juni 2018 borde fått varningsklockorna att ringa.

Professor Bertil Fredlund (M)

Gott Nytt År från Moderaterna i Tomelilla kommun!

Året som gått är inget vi kommer att minnas med förtjusning! Oavsett, så lär vi gå in en tid då vi får en annorlunda vardag. Tekniska hjälpmedel har tagits i bruk på kort tid pga den rådande pandemi. Självklarheter i vardagen har blivit förenade med risk, som gjort att nya möjligheter öppnats. Landsbygden värderas högre idag. Den påtvingade distanseringen mellan oss människor gör att teknikens möjligheter ger oss en chans att behålla våra arbete, fast vi bor ” lång från centralorterna”. Behovet av att förflytta oss varje dag till kontor kanske minskar. Listan på förändringar är lång. Jag hoppas vi kan gå stärkta ut från detta. I samma andetag så går vi in i 2021, då är det 50 år sedan jag och övriga i norra delen av Glemmingebro landskommun införlivades i Tomelilla kommun. 2021 är det även 100 års sedan Tomelilla blev Tomelilla köping, och vid samma tid klingade den Spanska sjuka av. Med dessa ord önskar jag att vi får kontroll på pandemin. Välkommen 2021!

Per-Martin Svensson

Tappade uppkopplingen