• Vi vill se satsning på ett trygghetsboende centralt i Tomelilla. Ett eget boende i lägenhet men med möjlighet till stöd, trygghet, samvaro och aktiviteter
 • Vi vill uppmuntra byggnation av villor ute i byarna genom bättre marknadsföring av lediga tomter. Det finns färdiga planer i många orter som byggnation kan ske på omgående
 • Vi vill omgående skapa mer byggbar och tillgänglig mark för företag att etablera industrier, handel och verksamheter på
 • Vi vill se att det löpande tas fram nya tomter och bostadsområden både i Tomelilla och i byarna så att det alltid finns mark att erbjuda de som vill bygga nytt
 • Vi vill se en flexibilitet i nya planer som möjliggör att bygga både villor, radhus och lägenheter. Skapa attraktiva och trivsamma områden genom olika typer av boende för olika målgrupper
 • Vi vill se en tillåtande syn för byggnation av bostäder även utanför tätorterna, möjlighet skall finnas att även bygga ute på landet

 

 • Tillåt stor frihet för byggnation.
 • Planering i kommunen måste vara steget före marknaden.
 • Bygg marklägenheter för äldre.
 • Förtätning kan ge nya bostäder.
 • Den levande landsbygden kräver nybyggnation.
 • Vår kommun skall bygga för alla åldrar.

Bygg bostäder som det finns efterfrågan på

Hur planerar man för byggande?

Vid planering av bebyggelse är det särskilt viktigt att den bygger på bra underlag. Av central betydelse är vem vi bygger och planerarför, var vill de bo och hur vill de bo. Boendet är inte lika över tiden utan kan ses i en livscykel eftersom behoven varierar. Förtätning av bebyggelsen eller påbyggnad av befintliga byggnader kan ge ekonomiska fördelar och tempot med fler nya bostäder kan ökas. Även ombyggnader av vindar och lokaler kan ge centralt belägna lägenheter. Om de lägenheter som inreds är högst 35 m² behövs det dessutom inte byggas hiss. De små lägenheterna är ett utmärkt första egna boende för våra ungdomar. Undanröj administrativt hinder och genomför de detaljplaneändringar som behövs och påskynda processen. Se till kommunen ligger ett steg före marknaden så att det finns ett gott utbud av villatomter i attraktiva lägen i kommunen både i centralorten och byarna för att tillgodose de som har ekonomi till att bygga eget.

Vem skall vi bygga för?

Vi tror på behovet av behovet är marklägenheter för 55+ samt 2or i flerbostadshus till viss del. Marklägenheter till de ofta äldre par som vill lämna sin villa vilket skapar flyttkedjor och 2 or till de som antingen de unga som skaffat sitt första jobb och söker bostad eller äldre som lämnar en villa, kanske pga att de blivit ensamma.  Unga par bosätter sig troligen inte i lägenheter i någon större omfattning i Tomelilla då villapriserna är relativt låga. Därför behövs även ett gott utbud av villatomter på flertal platser i både centralorten men även tex i Brösarp för att tillgodose de som har ekonomi till att bygga eget. Här behöver kommunen vara ”steget före marknaden”. Dvs se till att nödvändig infrastruktur finns som vägar, va, styckade tomter för att kunna erbjuda detta.

Vi anser att det är högt prioriterat att infrastruktur byggs ut snabbt i området bakom Fjäriln där det finns planberedskap för att rida på nybyggnadsvågen för den slocknar nog så småningom. Under tiden när byggnationstakten är låg behöver nya områden identifieras och planläggas och det kan kräva strategiska markförvärv just för att vara steget före till nästa högkonjunktur.

Vilka hinder finns?

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i många kommuner. Att få tillgång till en hyreslägenhet i centralt läge är för många en dröm som är svår att uppfylla. I debatten framförs krav på ett ökat bostadsbyggande och att byggkostnaderna måste minskas. Många aktörer menar att byggreglerna måste förenklas och att kommunerna måste skynda på arbetet med att se till att det finns tillgänglig mark för att möjliggöra bostadsbyggande. Kommunerna ställer i sin tur krav på sina egna bolag, allmännyttan att förse marknaden med nybyggda bostäder.

Vad kan vi göra för att öka utbudet?

Men det finns faktiskt mycket som kan göras ganska omgående. Vi moderater menar att det finns stora möjligheter att bättre utnyttja den infrastruktur som redan finns. Gator, vatten och avlopp, elnät, fiber mm kostar naturligtvis mycket vid nybyggnad. Om vi som ett komplement väljer att förtäta bebyggelsen eller påbyggnad av befintliga byggnader kan ekonomiska fördelar dras och tempot med fler bostäder kan ökas. Även ombyggnader av vindar och lokaler kan ge centralt belägna lägenheter. Påbyggnader av befintliga byggnader är normalt inget stort tekniskt problem och kan med fördel samordnas när stambyten är aktuellt. Påbyggnaden ger samtidigt en bättre energiekonomi och bättre komfort för den gamla byggnaden. Att inreda befintliga vindar är förhållandevis enkelt och förbättrar även energistatus för byggnaden. Om de lägenheter som inreds är högst 35 m² behövs det dessutom inte byggas hiss. De små lägenheterna är ett utmärkt första egna boende för våra ungdomar. I flera bostadsområden finns stora ytor där det finns möjlighet att förtäta och samtidig skapa fördelar för de befintliga hyresgästerna med modernare gemensamhetsutrymmen, tvättstugor, förråd mm.

Det finns egentligen bara ett administrativt hinder och det är att det kan behövas detaljplaneändringar. Men den frågan äger ju kommunen själv och kan därmed påskynda processen.

Tappade uppkopplingen