• Vi vill skapa säkrare utemiljöer på gator och torg, alla skall våga vistas ute eller ta tåg/buss hem utan oro. Polisens närvaro, kameraövervakning samt förebyggande insatser är saker vi vill prioritera, men även belysning och andra åtgärder för att skapa trygghet för invånarna
  • Vi vill öka antal poliser och dess synlighet så att brott förebyggs och att polisen med kort varsel kan ingripa vid behov
  • Vi vill ha nära samarbete med polis och göra samordnade insatser för att motverka och lösa brott. Vi vill också se ett ökat samarbete med ungdomsgrupp och fältarbetare
  • Vi vill ha nära samarbete mellan polis och skola genom att fånga upp brott och narkotika redan i ung ålder innan ungdomar kommer in i en brottsbana
  • Vi vill fortsätta med kartläggning och mätning av droger i avloppsvatten för löpande kontroll över utvecklingen i samhället
  • Vi vill utveckla kommunens beredskap för ett fungerande civilförsvar och ett samarbete med försvarsmakten vid kriser

 

  • Polisstation och fler patrullerande poliser i kommunen
  • Säkrare utemiljöer
  • Markerade cykelbanor i tätorterna

Polisstation och fler patrullerande poliser i kommunen.

Tryggheten för kommuninvånarna blir bättre om det finns en bemannad polisstation med flera poliser i orten.

Poliser som syns ger inte bara trygghet för medborgarna utan innebär även en mycket stor lugnande effekt.

Säkrare utemiljöer.

Belysning av mörka och otrygga miljöer ska förbättras.

Kameraövervakning av offentliga platser ska utökas.

Markerade cykelbanor i tätorterna.

Invånarna i alla orter ska kunna ta sig fram i sin vardag till fots och till cykel på ett säkert sätt på avskilda och markerade gång och cykelbanor.

Tappade uppkopplingen