• Vi marknadsför Tomelilla kommun som en bra plats att bo på och vi vill skapa fortsatt tillväxt genom inflyttning och byggnation. Fler invånare ger mer skatteintäkter och större möjligheter för kommunen att satsa på investeringar som gynnar invånarna och utvecklar kommunen
 • Vi vill verka för byggnation av en ringled förbi Tomelilla för att minska och få bort den tunga trafiken genom Tomelilla. Detta kan skapa nya lägen för handel och verksamheter på några ställen längs ringleden
 • Vi vill utveckla väg 11, 19 och E65 för ett enkelt resande med alla typer av fordon samt superbuss
 • Vi vill göra satsningar på att göra kommunen mer attraktiv genom försköningsåtgärder i byarna och tätorten
 • Vi vill se byggnation av ny busstation i nytt läge och en utveckling av centrum för enklare och snabbare resande med kollektivtrafik när bron vid gamla Scan rivs
 • Vi vill satsa mer på att marknadsföra Tomelilla kommun som ett besöks och turistmål på Österlen genom vår närhet till Tyskland och Danmark
 • Vi ställer oss positiva till gårdsförsäljning av öl och vin och ser att detta kan utveckla nya och befintliga verksamheter i kommunen
 • Vi vill verka för sänkta skatter på bensin och diesel. Vi som bor på landet måste kunna pendla med bil och lantbrukarna måste kunna få ekonomi i sin verksamhet
 • Vi vill att nuvarande elområden avvecklas så att elpriserna blir rättvisa för alla oavsett om du bor i Norrland eller Skåne
 • Vi vill se förbättrade pendlingsmöjligheter genom tätare tågtrafik i rusningstider samt etablering av superbuss
 • Vi ställer oss positiva till lokal etablering av energiproduktion som kan leverera när behov finns och vi vill bevara och utveckla kärnkraften i landet
 • Vi vill se fortsatt satsning på cykelvägar i orterna samt skapa en cykelväg mellan Brösarp och Ravlunda
 • Vi vill värna miljön med saklig politik, inte genom meningslösa skatter och bidrag som plastpåseskatt och elcykelbidrag
 • Utveckla och värna Tomelillas stora tillgångar på rent grundvatten i kommunen. Vi vill använda detta som en tillgång för företag som vill etablera sig här och som kräver stora mängder vatten i sin produktion
 • Fortsatta satsningar på vattenvårdsåtgärder i kommunens vattendrag för att minska övergödning och främja goda vattenmiljöer
 • Vägar och anslutningar rustas upp till framtida trafik.
 • Förbättrad och smidig kollektivtrafik.
 • Teknisk infrastruktur som möter framtiden.
 • Icke motoriserade vägar binds samman.

Vad vill moderaterna när det gäller transporter och infrastruktur?

 • Arbeta för upprustning av riksvägar så både snabbgående fordon och långsamma skrymmande ekipage kommer fram. Detta innebär 2+2 väg om vi ska ha mitträcke eller 1+1 väg utan mitträcke med tilltagen väggren.
 • Arbeta för att anslutningar till större riks och länsvägar smidigare med på/avfartsdel eller rondell beroende på områdets möjlighet. Här ingår även tätorters lösningar av vägkorsningar av olika slag.
 • Arbeta för att nuvarande kollektivtrafik synkronioseras mot varandra om byte behövs på våra knutpunkter. Här behövs betydligt bättre parkering och upprustning av stations/hållplatsområdena.
 • Vi vill se till att styra upp så kommun invånarna får fiberanslutning i närtid.
 • Arbeta för en återinföring av hastighetsgränsen 90km/h på riksväg 19 med nuvarande standard.
 • Vi vill se till att säkerställa framtida gatubelysning i de mindre byarna genom samförläggning när fiber dras fram.
Tappade uppkopplingen