• Vi vill att våra äldre ska ha möjlighet att välja sin egen vård och omsorg. Privata aktörer skapar valmöjlighet och utvecklar den verksamhet kommunen bedriver
  • För kommande behov av fler platser i särskilda boenden ser vi gärna privata alternativ till att uppföra ett nytt boende
  • Vi vill öka samarbetet mellan vårdgivarna genom familjecentral, fortsatt utveckling för att tidigt hitta samverkan mellan familj, skola, vård och socialen för att snabbare ge den vård och stöd som behövs
  • Vi vill att man skall kunna bo hemma så länge man själv vill. Därför vill vi se mer satsning på hjälpmedel och digitala verktyg för ökad trygghet och livskvalitet T.ex läkemedelsrobotar, bild och taluppkoppling, fallsensorer mm
  • Vi vill ha en större samordning av hemtjänst mellan kommuner för att skapa bättre vård i kommunens ytterområden
  • Vi vill ha fortsatt god kvalitet på våra särskilda boenden, genom att löpande följa upp och mäta kvaliteten på vård, mat, trivsel mm skapar vi bra boende på ålderns höst
  • Kontinuitet och flexibilitet vid hemtjänstinsatser.
  • Öka utbudet av Välfärdsteknik och digitala lösningar
  • Hög kvalitet och värdigt bemötande
  • Bryta ofrivillig ensamhet med förebyggande insatser
  • Öka utbudet av kultur i vården

Kontinuitet och flexibilitet vid hemtjänstinsatser.
Brukarna ska känna sig trygga med sin personal genom att ha en god kontinuitet. De bistånds bedömda insatserna ska vara delvis påverkbara!

Öka utbudet av Välfärdsteknik och digitala lösningar.
För att möta framtida behov inom vård och omsorg, med ett minskat utbud av personal, behöver arbetet med Välfärdsteknik och digitala lösningar användas där det är möjligt!

Hög kvalitet och ett värdigt bemötande.
Bibehålla den höga kvalitet och det värdiga bemötande som nationella mätningar visar att vi har i Tomelilla.

Bryta ofrivillig ensamhet med förbyggande insatser.
Ett utökat samarbete med frivillig verksamhet , såsom idrottsföreningar och skolor.

Öka utbudet av kultur i vården.
Genom ett ökat samarbete med frivillig verksamhet kan även utbudet av kulturaktiviteter av allehanda slag öka.

Tappade uppkopplingen