• Vi vill verkställa nybyggnation av ny F-6 skola då vi blir fler i kommunen, vi vill se en placering av denna centralt vid Kastanjeskolan
  • Vi vill öka attraktiviteten och kvaliteten på våra skolor med inbjudande skolmiljöer som gynnar inflyttning till kommunen, underlättar vid rekrytering av personal och medför att befintliga elever och lärare trivs bättre
  • Vi vill tidigt fånga upp de elever som behöver stöd och tillföra mer resurser för att kunna utreda och stödja barn med behov
  • Vi vill att högpresterande elever ska ges möjlighet till att utvecklas efter egna behov och kunna anta ytterligare utmaningar
  • Vi vill göra satsningar för ett bättre skolresultat där arbete för bättre studiero och lugn i skolmiljön är en viktig framgångsfaktor
  • Vi vill ha en fortsatt utveckling av en gemensam familjecentral, där samverkan mellan familj, social och vård ska stärkas för att kunna möta barn och familj med bättre stöd
  • Vi vill ge meningsfull fritid för barn och ungdomar. Vi vill satsa mer på aktiviteter efter skolan genom samarbete med föreningar och kulturskola, ett levande föreningsliv är viktigt

  • Alltid lärarledda lektionstimmar.
  • Ordning och reda i klassrummen.
  • Mer fysisk aktivitet och friskvård.

 

Utökat antal skolsköterska- och kuratorstimmar.

 

Alltid lärarledda lektionstimmar

Alla lektioner ska ledas av utbildade och engagerade lärare. Elever som behöver extra stöd skall få detta liksom att högpresterande elever ska få stimulans. Tidig och tydlig uppföljning av lärandet så att rätt stöd sätts in när det behövs.

Ordning och reda i klassrummen

Självklart ska det vara ordning och reda i klassrummen. Pedagogen måste få tillbaka makten. En skolforskare har räknat ut att om fem minuter av varje 40-minuterslektion under grundskolans nio år går bort till annat, så motsvarar det ett helt skolår.

Mer fysisk aktivitet och friskvård

Forskningen visar att det finns en koppling mellan fysisk aktivitet och ett bättre studieresultat. Skolan ska ta tillvara de möjligheter som finns för att engagera både flickor och pojkar till fysisk aktivitet i vardagen.

Utökat antal skolsköterske- och kuratorstimmar

Det handlar om att finna både fysiskt, psykisk och socialt välbefinnande. Skolsköterska och kurator ska alltid vara tillgängliga när någon behöver kontakt. Upprepade ”Hälsosamtal” för att fånga upp ev. sjukdomar, stress, oro, relationer och annat som kan påverka hälsan.

Tappade uppkopplingen