Moderaterna Tomelilla kommun Krets avslut och Moderaterna Tomelilla kommun föreningsårsmöte 2023


Föredragningslista för Krets
Årsmöte 2023

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd *
 7. Godkännande av årsmötets utlysning *
 8. Styrelsens årsredovisning
 9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Övriga ärenden
 12. Årsmötet avslutas

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar. *

6.      Fastställande av röstlängd. Kretsstadgarna § 4, mom.1: Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar (Alt A) eller ombud (Alt B). Vilket alternativ som används beslutas av ett ordinarie kretsårsmöte. Fattas inget beslut gäller Alternativ A. Se mer information om detta i Skånemoderaternas stadgar som finns på intranätet moderaterna.info under Dokument & Filer -> Skåne -> Stadgar & Formalia

7.      Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. Även medlemmar i ungdomsförening/ar inom verksamhetsområdet skall kallas. Kallelsen behöver inte vara personlig. Kallelse kan även ske via mail, utannonseras på hemsida och/eller Facebook.

Verksamhetsberättelse för Moderaterna kretsstyrelsen i Tomelilla kommun under perioden 2022-01-27 till 2023-03-28

Ledamöter i styrelsen

Ordförande: Per-Martin Svensson

Vice ordförande: Bertil Fredlund

Självskrivna ledamöter

MQ-ansvarig: Marie Ståhlbrand

Moderata seniorer: John Johansson

MUF rep: Alexander Verweij Svensson

Representanter för Partiföreningarna ordförande och vice ordf ordinarie ledamot.

Tomelillas ordf: Marie Ståhlbrand

Tomelillas vice ordf: Sander Dijkstra

Brösarps ordf: Bo Claeson

Brösarps vice ordf: Ewa Carnbrand

Valda ledamöter: Marianne Åkerblad, Lennart Johansson, Mats Andersson, Marcus Hammarström, Emil Ekstrand

Revisorer 2 st: Kenneth Strömbeck, Mikael Brorsson

Ersättande revisor: Janet ten Have

Valberedning: Birgit Johansson, Mikael Brorsson, MUF Alexander V Svensson och MQ Marie Ståhlbrand

Antal medlemmar årsskiftet är 90 st

Medlemmar med ansvarområden:

 • Kassör Lennart Johansson
 • Sekreterare Marie Ståhlbrand
 • Medlemsansvarig Emil Ekstrand
 • Val och kampanjledare Marcus Hammarström
 • Utbildningsledare Bertil Fredlund
 • Informationsansvarig Per-Martin Svensson
 • Hemsidesansvarig/Sociala medieansvarig Viktor Emilsson
 • Historietecknare Bo Claeson
 • Materialansvarig Lennart Johansson
 • Firmatecknare ordförande och Kassör

Vad har hänt under verksamhetsåret?

Under året har vi haft sju kretsmöten inklusive årsmötet. Kretsens möte har samordnats med fullmäktigegruppens möte i den mån det fungerat. Vid behov av kretsbeslut har vi därför kunnat format om oss under mötet och därmed begränsa antal möten inom partiet.

Kretsens partiföreningar har varit aktiva under året och deras verksamhetsberättelser bifogas där flertalet av våra aktiviteter beskrivs. Deras verksamhetsberättelser redovisar i stort vad som hänt inom kretsen.

Arbetsgrupp

Under våren 2022 skapades en arbetsgrupp som har jobbat fram tidsplan och kampanjunderlag. Gruppen består av undertecknad (vice kampanjledare), Lennart (kassör/materialansvarig), Emil (medlemsansvarig krets), Markus (kampanjledare), Marie (MQ mm) och Viktor (Hemsidesansvarig mm).

Under året har vi tagit fram en hushållsbroschyr som skickades ut till alla hushåll i Tomelilla kommun inför valet. Valmanifest anpassat efter hemsida, reklam och FB.

Budget för valarbetet fastställdes i mars 2023 som hölls med ett par tusen i differens. 

Inför valarbetet togs det fram offerter på radioreklam, nätreklam, broschyrtryck, drycker mm och flera innovativa lösningar på tex rullande vallokal. Vår vallokal uppmärksammades i Blå Skånes mittuppslag under valet. En strejpad VW Transporter var vår vallokal.

Genom flera medlemmars generösa agerande har vi kunnat hålla kostnader nere.

Därtill att vi höll oss till vår plan som tog form under våren 2021.

Efter valet kunde vi snabbt växla över och använda vårt valmanifest i förhandlingarna till styret i Tomelilla kommun.

Radioreklam

Under valkampanjen genomförde vi två radioreklamer.

Den första var ett samarbete med Moderaterna i SÖSK.  Första namnen gjorde vars sin jingel med samma budskap. Jingeln kunde höras under slutet av maj fram till midsommar. Personerna som kunde höras var Jeanette Ovesson, Magnus Weberg, Paula Nilsson och Per-Martin Svensson.

Den andra jingeln riktad inom kommunen. För att stötta MUF fick Remco Dijkstra spela in en jingel och undertecknad körde den andra. Frekvensen på inslag ökade markant ju närmre vi kom till valet och det Moderata valbudskapet kunde inte missas på Radio Aktivs frekvens.

Nätreklam

Från juli månad fram till valet rullade det valbudskap från Tomelilla Moderaterna på ett antal nyhetssiter. Vi anlita då High Media House att distribuera våra annonser. Rapport om hur exponeringen gick finns tillgänglig där vi exponerats för en stor grupp via nätet.

Utbildning

Under året har vi deltagit i utbildningsseminarium arrangerat av KSO i Simrishamn Jeanette Ovesson. Under 2022 har vi, tillsammans med Moderaterna i övriga SÖSK-kommuner (Sjöbo, Simrishamn, Ystad) deltagit i digitala temaföreläsningar.

Sverigemötet i Örebro

Vi var tre (Markus, Viktor och undertecknad) från Tomelilla som deltog i Sverigemötet i Örebro. Känslan vi fick var att vi i vårt lokala valarbete var väl i fas.

Valet 2022

Andra valet i rad tar vi mandat och bredden i personvalet är ett styrkebesked. Vi satsade på att alla som fans på vår lista skulle synas på vår hemsida och FB. Vi valde ut ett antal kandidater som åkte upp på affischer runt om i kommunen. Under några intensiva dagar placerade Lennart och undertecknad ut hälften. Skivor och pålar lånade jag och Lennart ut. När vi konstaterat att skyltarna fick stå orörda byggde vi på höjden så i princip alla 50 affischer fanns på strategiska platser i kommunen. Var man än kom, läste på nyhetssiter eller eventuellt lyssna på Radio Active märktes vi. 

Där utöver alla personliga kontakter vi hade under våra kampanjer vilket är inrapporterat till förbundet uppgick till 2000. Dessa 2000 fick med sig valmaterial plus något ätbart. Påsar som delades ut packades i vår packcentral kvällen innan.

Valdagen fanns vi utanför alla vallokaler ända in till slutet.

Bästa valarbetarna

Vi tog beslut under året att de kandidater som hade tom plats 10 på vår KF lista skulle vara aktiva i valkampanjen. De som två som deltog mest är Lennart och Markus. Aktiva var 24st. Skulle det resultera i poster så skulle dessa herrar haft ordförande poster i de tyngsta nämnderna.

Nya styret med Alliansen

Under hösten tillsattes en förhandlingsgrupp som lyckades få ihop ett Alliansstyre igen. Vi har därefter jobbat fram ett nytt Alliansprogram 2023-2026 med sikte på 2030 som Tomelilla kommun styrs på nu.

Kretsen upplöst

Under vintern bestämde sig Brösarp att lägga ner föreningen och när förbundsstyrelsen godkände detta löste Tomelilla Moderata krets upp.

Framtid

Framöver kommer partiarbetet i Tomelilla Moderaterna drivas i en förening som har sitt första årsmöte 28/3 2023.

Mer information finns på hemsidan https://tomelilla.moderatweb.se  ,moderaterna.info (logga in med bankid) och FB Moderaterna Tomelilla kommun. Vi har även Muf som flera av våra medlemmar ingår i och deras FB https://www.facebook.com/YstadOsterlenMuf/ .

Vid pennan

Kretsordförande Per-Martin Svensson

2023-03-20


 

Föredragningslista för Tomelilla moderata förening
Årsmöte 2023

1       Årsmötets öppnande

2.      Fastställande av föredragningslistan

3.      Val av ordförande att leda förhandlingarna

4.      Val av sekreterare för årsmötet

5.      Val av justeringspersoner

6.      Fastställande av röstlängd *

7.      Godkännande av årsmötets utlysning *

8.      Styrelsens verksamhetsberättelse

9.      Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.    Fastställande av medlemsavgift för år 2024 *

12.    Förslag från styrelsen (propositioner) 

13.    Inkomna övriga förslag (motioner) *

14.    Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen *

15.    Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (minst 5 st inkl. ordf. och v. ordf.) *

16.    Val av ordförande i styrelsen

17.    Val av vice ordförande i styrelsen

18.    Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig

19.    Val av två revisorer med ersättare

20.    Val av valberedning

21.    Val av ombud med ersättare till förbundsstämma för Moderaterna i Skåne *

22.    Övriga ärenden

23.    Årsmötet avslutas

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar samt Skånemoderaternas egna stadgar. *

6.      Fastställande av röstlängd. Stadgarna § 3, mom.6: För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem i föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd. Medlem får införas på röstlängd till ett ordinarie krets- och partiföreningsårsmöte per år i förbundet, undantaget när sammanslagning eller delning av krets/förening sker.

7.      Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. Även medlemmar i ungdomsförening/ar inom verksamhetsområdet ska kallas. Kallelsen behöver inte vara personlig. Kallelse kan även ske via mail, utannonseras på hemsida och/eller Facebook.

11.    Medlemsavgift för 2024. Medlemsavgift för föreningar behöver sättas till 0 kronor per medlem (utöver de 250 kronor som sätts centralt) för år 2024 enligt beslut från arbetsstämma 2021 samt förbundsrådet 2021.

13.    Inkomna övriga förslag (motioner). Enligt normalstadgarna skall förslag ha inkommit till föreningens styrelse senast två veckor före mötet. Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

14.    Anteckning om självskrivna ledamöter. Utöver den valda styrelsen utser Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation inom partiföreningens verksamhetsområde en ledamot, normalt ordföranden, jämte ersättare. När partiföreningen omfattar en hel kommun är också kommunfullmäktigegruppens ordförande självskriven ledamöter. Det meddelas under denna punkt vilka dessa personer är.

15.    Styrelse. Skall bestå av ordförande, vice ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter varav en moderatkvinnoansvarig.

21.    Val av ombud till förbundsstämma. Antalet ombud till förbundsstämma baseras på medlemsantalet 2022-12-31. MUF utser egna ombud vid sin distriktsstämma så de behöver inte representeras genom partiföreningarna till förbundsstämman. Ombud och ersättare är valda till dess att nya utsetts. Förbundsstämman äger rum den 6 maj 2023 på Hotell Fritiden i Ystad.

Verksamhetsberättelse för Tomelilla Moderata Partiförening 2022

Tomelilla Moderata Partiförening avger följande verksamhetsberättelse för 2022.

Föregående årsmöte

Föregående årsmöte hölls digitalt 2022-01-19. Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2022 till 250 kronor per medlem. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till nio inklusive ordförande och vice ordförande samt att utöka till 4 ersättare. Vid årsmötet omvaldes ordförande: Marie Ståhlbrand. 

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning har varit Marie Ståhlbrand (ordförande), Sander Dijkstra (vice ordförande), Emil Ekstrand (sekreterare), Markus Hammarström (medlemsansvarig), Birgit Johansson, Bertil Fredlund (utbildningsansvarig) Lennart Johansson (kassör), Per-Martin Svensson (materialansvarig), Victor Emilsson, Alexander Verweij Svensson.

Ersättare har varit Marianne Åkerblad, Paul Hallengren, Remco Dijkstra och Medina Andersson (MUF)

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mikael Brorsson, Janet Ten Have och sammankallande John Johansson. 

Hemsida och sociala medier

Per-Martin Svensson har varit hemsidesansvarig och aktiviteter presenteras på Facebook. https://www.facebook.com/ModeraternaTomelilla/

Under året skedde en större uppdatering av hemsidan för att ha en uppdaterad hemsida inför valkampanjerna och valen. Samtliga kandidater med presentationer samt våra valbudskap och visioner anslogs där. Ansvarig för uppdatering av hemsida har varit Per-Martin Svensson.

Föreningen har jobbat aktivt med att publicera inlägg på Facebook inför och i samband med kampanjer.

Samtliga valbudskap och fokusområden har publicerats löpande på Facebook.

Ansvariga för Facebook har varit Per-Martin Svensson, Markus Hammarström och Viktor Emilsson.

Ekonomi

Ekonomi med bokslut med mera är överfört på kretsens ansvarsområde där Lennart Johansson fungerar som kassör. De kostnader som direkt kan hänföras till föreningen ligger under de 5000 kronor som föreningen själv kan besluta om. 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var 2022-02-01 63 personer, detta ökade under året till 77 medlemmar 2022-12-31.

Styrelsemöten

Styrelsen har kallats till nio möten under perioden. 

 • 2022-01-19 Årsmöte och konstituerande styrelsemöte
 • 2022-05-09 Styrelsemöte
 • 2022-06-01 Styrelsemöte
 • 2022-07-13 Styrelsemöte
 • 2022-08-31 Styrelsemöte
 • 2022-09-22 Styrelsemöte
 • 2023-02-08 Styrelsemöte
 • 2023-01-02 Styrelsemöte

Aktiviteter, Medlemsmöten

Föreningen har bjudit in till medlemsmöte under året. 

Föreningens aktiviteter har varit inriktade till valet och kampanjarbete. Första delen av året inleddes planeringsarbete och en arbetsgrupp bestående av Markus Hammarström, Emil Ekstrand och Per-Martin Svensson ansvarade och planerade för aktiviteter och kampanjarbete. 

Totalt genomfördes ett 20-tal aktiviteter i valkampanjen, allt ifrån Smedstorps och Tomelilla marknad till aktiviteter utanför Ica i Tomelilla och Brösarp samt på Torget och Järnvägststationen. Vandringar i byarna och centralorten har genomförts med utdelning av valmaterial. 

Utbildning

Utbildningsinsatser har varit under dialog på styrelsemöte och Bertil Fredlund som är utbildningsansvarig har utgjort stommen. Till förmån för kampanjarbete har utbildningsinsatser lagts till kommande år. Under 2022 anordnades digitala möten där moderata riksdagsledamöter föreläste och svarade på frågor.

Mediaexponering

Föreningen har medverkat i medieexponering i Ystad Allehanda genom insändare, pressmeddelande och uttalanden. Dessa har bland annat handlat om, bemötande av oppositionens synpunkter i insändare och i KF. Våra synpunkter har vanligen kommit fram i reportage som YA på eget initiativ genomfört. Till exempel har verksamheten inom vård oh omsorg varit föremål för uppmärksamhet.

Vår hemsidesansvarige Per-Martin Svensson rapporterar om våra aktiviteter på Facebook. 

Kommunalpolitisk verksamhet

Medlemmar i Tomelilla Moderata Partiförening har under året varit aktiva som förtroendevalda i kommunens politiska organ som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott, rådgivande organ, kommunrevisionen samt i bolagsstyrelser och förbund. 

Ordförandes tackar för ett gott samarbete i styrelsen 2022. Såväl förtroendet för vårt har parti och antal medlemmar är stabilt. Tydligheten inom prioriterade områden som ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring & integration samt sjukvård och skola har bidragit till denna utveckling. Därför finns det en hoppfull framtid för Tomelillamoderaterna och kommunen.

Moderata seniorers verksamhet

Moderata seniorer i Tomelilla kommun har under 2022 haft ledamöter i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder och deltagit i Österlenmoderaternas seniormöten i Simrishamn.

Vi har ingen M-seniorförening i Tomelilla utan har gemensamma möten med Simrishamn och Ystad. P.g.a. pandemin hade vi inga möten under våren 2022.   

Under hösten har vi haft två möten. Det första i Kivik den 22 aug med föredrag av riksdagsman Hans Wallmark och regionstyrelsens ordförande Carl Johan Sonesson och lokala politiker.

Nästa möte ägde rum i Simrishamn den 7 nov med styrelsen för M-seniorer i Skåne med föredrag av Petter Birgersson (politisk ledarskribent i Ystads Allehanda)

Kort information från Österlenseniorernas möten har lämnats vid Kretsstyrelsens sammanträden. På grund av pandemin har seniorerna under 2021 inte deltagit i Skånemoderaternas seniorråd 

Med vänliga hälsningar, Tomelilla 2022-03-01

Marie Ståhlbrand, Ordförande i Tomelilla Moderata Partiförening

Markus Hammarström, medlemsansvarig

Bertil Fredlund, utbildningsansvarig

Tomelilla moderata partiförening

Förändringar medlemmar under 2022

Medlemmar 2022-01-01

Antal totalt 63

Fullbetalande 49

MUF 14

Förändring under året

Nya medlemmar fullbetalande 7

Nya medlemmar MUF 7

Medlemmar 2022-12-31

Antal totalt 77

Fullbetalande 56

MUF 21

Verksamhetsberättelse MUF Ystad/Österlen 2022

Styrelsen för Ystad/Österlen avger härmed till årsmötet på kansliet i Ystad följande

verksamhetsberättelse för perioden 25 januari 2022 till 26 februari 2023.

Föregående ordinarie årsmöte avhölls 25 januari 2022 fysiskt i MUF:s lokal på besökaregränd 1

Ystad.

Styrelsen har, till följd av årsmötet, haft följande sammansättning:

Ordförande

Carl Munther, Ystad

Första vice ordförande

Medina Arvidsson, Tomelilla

Andra vice ordförande

Victor Andersson, Sjöbo

Ledamöter

Emma Mehmeti, Sjöbo

Remco Dijkstra, Tomelilla

Wiggo Lindkvist Winberg, Trelleborg

Representation

Föreningen har varit närvarande på MUF Skånes distriktsstämma och representerades av våra 6

ombud samt 1 ersättare.

I våra partiföreningar har vi representerats enligt följande:

Ystad:

Carl Munther, ordinarie.

Skurup

Carl Munther, ordinarie

Sjöbo

Edmir Mehmeti, ordinarie

Victor Andersson, ersättare

Tomelilla

Medina Arvidsson, ordinarie

Remco Dijkstra, ersättare

Simrishamn

Carl Munther, ordinarie

Ekonomi

Ansvarig: Carl Munther

MUF Ystad/Österlen får bidrag på 50 000 kr i bidrag av 4 kommuner.

Projektmål;

Ystad/Österlen MUF ska erhålla ett årligt bidrag om minst 20 000kr från samtliga

partiföreningar.

EJ UPPFYLLT

Aktiviteter

Ansvarig; Medina Arvidsson

Det har varit ett intensivt år med fokus på valet. Vi har haft olika aktiviteter då tiden fanns. Vissa med

mer deltagare än andra. Vår populäraste aktivitet var en grillkväll i Ystad vilket vi insåg var ett

vinnande koncept om vädret tillåter.

I början av året var det väldigt mycket fokus på insamlingarna till Ukraina vilket vi hade stor

uppslutning på då vi sorterade och förpackade kläder. Det underlättade att locka medlemmar och göra

något bra för de drabbade i Ukraina. Tillsammans lyckades vi bidra till Ukraina samt komma våra

medlemmar närmare.

Projektmål;

Ystad/Österlen MUF ska hålla minst en aktivitet per månad.

EJ UPPFYLLT

Kampanj och medlemsantal

Ansvarig: Carl Munther

Vi spenderade mycket tid på att kampanja med olika föreningar runt om i Skåne samt att vi stöttade

partiet på olika kampanjer.

Föreningen slog återigen medlemsrekord på 208 medlemmar 2022-12-31. Föreningens medlemantal

har ökat med 30 medlemmar sedan slutsstatistiken 2021. Detta ser vi som ett stort framsteg då

föreningen fortsätter växa och ungdomar lockas till föreningen och politiken.

Projektmål;

Ystad/Österlen MUF ska hålla i minst två kampanjer per månad, varav en ska vara

pendlarkampanj.

EJ UPPFYLLT

Ystad/Österlen MUF ska ha minst 190 medlemmar vid årsskiftet

UPPFYLLT

Politikutveckling

Ansvarig: Carl Munther, Medina Arvidsson, Victor Andersson, Remco Dijkstra, Emma Mehmeti och

Wiggo Lindkvist Winberg

Under hösten diskuterades det om en fortsättning på reformpaketet föregående års styrelse

efterlämnade sig. Tyvärr insåg vi inte hur stort projekt det var då vi hoppades på att färdigställa

det innan årsskiftet. Vi sparar nu dokumentet så att kommande styrelse kan ta upp arbetet vid

tillfälle.

Projektmål;

Ystad/Österlen MUF ska profilera sig inom en lokal fråga

EJ UPPFYLLT

Sociala medier

Ansvarig: Carl Munther och Medina Arvidsson

Året har varit ett framsteg för föreningens sociala medier. Vi har ökat våra följare med 31 följare.

Trots att vi ej varit lika aktiva på sociala medier som föregående år. Det positiva är att några av våra

nya följare valde att kontakta oss och ville lära sig mer om politiken samt hur vi jobbar. Två av dessa

ska medverka på MUF Skånes distriktsstämma under våren.

Projektmål;

Locka nya medlemmar till att engagera sig i föreningen genom marknadsförda inlägg på sociala

medier.

UPPFYLLT

Styrelsens slutord

Ett händelserikt år med val och många kampanjer med sol och nya medlemmar. Valet är vunnet samt

medlemmarnas förtroende vilket fick föreningen att växa till ett nytt medlemsrekord på hela 208

medlemmar vilket vi är väldigt stolta över.

Jag vill även tacka alla medlemmar som varit med och hjälpt till under året, vi kunde inte gjort detta

utan er!

Tack för ett underbart år!

Tappade uppkopplingen