Moderaternas och Alliansen budget 2021 för Tomelilla kommun!

Obruten skattesats sedan 1998

med moderaterna i styret i Tomelilla kommun!

Budget för 2021 och plan för 2022-2023 togs på KF för Tomelilla kommun 9/11 2020.

För 22 år sedan kom moderaterna åter i styret i Tomelilla kommun med John Johansson som KSO. Fram tills nu har moderaterna varit garanter för oförändrad skattesats i vår kommun. Tiden från -90-talet tills nu har varit en resa där vi varit väldigt pressade ekonomiskt men ändå klarat av ekonomin med samma skattesats. Det är med glädje att många vill satsa och etablera sig i Tomelilla kommun. Vi möter det med våra satsningar och uppdrag.

Satsningar Alliansen gör inför 2021:

 • Kommunstyrelsen
  • 800 tkr tillförs med uppdrag att implementera trygghets- och försköningsinsatser med fokus på Tomelilla tätort.
  • 200 tkr i utökat anslag för stöd till ungdomsrådet
  • Invånare, föreningsliv och näringsliv ges möjlighet att söka medel för att stärka kommunens vision.
 • Kultur- och fritidsnämnden
  • 100 tkr tillskjuts vid införande av nytt föreningsstödssystem.
  • 250 tkr tillförs för förlängning av fritidscheck för barn och unga.
 • Familjenämnden
  • 3 100 tkr tillförs som ramförstärkning. OB förskolan permanentas.
  • 50 tkr tillskjuts för att höja medvetandet om nyföretagande i årskurs 7-9.
  • Nämnden får i uppdrag att utreda införandet av begränsningar i timmar per individ för SFI.
  • Nämnden får i uppdrag att utvärdera arbetsformerna för arbetslinjen mellan individ- och familjeomsorg och arbetsmarknadsenheten. Nämnden skall lämna förslag till förändring med syfte att individen snabbare skall komma i egen försörjning eller utbildning.
 • Vård- och omsorgsnämnden
  • 6 500 tkr tillförs som ramförstärkning och uppdrag att arbeta med kompetensutveckling och digitalisering inom äldreomsorgen. Wifi skall införas på alla särskilda boenden.
  • 300 tkr tillförs för verkställande av uppdragen ”måltidsvän” och ”unga i omsorgen”.
  • Nämnden ges i uppdrag att inom ramen för äldreomsorgslyftet med 5 400 tkr arbeta med SFI för vårdyrken, undersköterskeutbildning för anställda som inte har sådan, samt stöd till arbetet med heltid som norm.
 • Samhällsbyggnadsnämnden
  • 250 tkr tillskjuts till försköningsprogram för kommunens mindre tätorter.

Investeringar 2021

Det är självklart att våra tätorter ska vara trygga och hålla en inbjudande utemiljö. Kommunen kommer att vidta åtgärder för att rusta upp gångstråk, cykelvägar, gator och grönområden. I samma andetag riktar vi resurser mot skolan.

Årets investeringsutrymme utan behov av ytterligare upplåning uppgår till 64 700 tkr (årets resultat + avskrivningar).  Detta innebär att den skattefinansierade verksamheten är självfinansierad.

 • 10 000 tkr Sport- och simhall, utebad, brandstation
  • 9 100 tkr Västervångskolan, Byavångskolan
  • 7 500 tkr gatuinvesteringar
  • 6 000 tkr fiberutbyggnad
  • 3 000 tkr förskönings-/trygghetsskapande åtgärder
  • 3 000 tkr IT, verksamhetssystem, inventarier
  • 3 000 tkr ny- och ombyggnation av skollokaler
  • 2 500 tkr gång- och cykelvägar
  • 2 000 tkr parker och lekparker

Vi samlar brutto in 1 011 miljoner kronor och har utgifter på 994,3 miljoner kronor. Resultatet är till återinvesteringar i våra anläggningar på 16,7 miljoner. Enligt grafen nedan ser man vart utgifterna går.

Nästan 80 kronor av varje hundralapp som betalas i kommunalskatt går till skola, förskola och omvårdnad av äldre och funktionsnedsatta. Det är också inom dessa verksamheter som merparten av kommunens anställda finns. Nästan 50% av insamlad skatt går till utbildning 

Vi är mitt i en pandemi som gör att vi går in i ett år med en osäkerhet av hur allt kommer att utvecklas. Med detta sagt så hoppas vi i Alliansen att det kommer en lösning på Covid-19 så snart det bara kan och vi kan jobba vidare med kommunens positiva utveckling.

Per-Martin Svensson

Moderaterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen