Kretsårsmöte 28/4 kl 19 via teams

Kallelse och inbjudan

Årsmöte för Tomelilla Moderata kommunkrets

Tid: Onsdagen den 28 april 2021 kl 19:00 

Plats: Mötet genomförs digitalt via TEAMS

Som medlem är Du välkomna till årsmötet där vi under kvällen ägnar oss åt formella årsmötesförhandlingar och väljer styrelse till kretsen för kommande år.

På grund av den rådande pandemin har vi inte haft möjlighet att ordna fysiska möten under året. Detta gör att även årsmötet sker via en länk i TEAMS. Verksamheten i kretsen har legat på sparlåga. Den verksamhet som kan redovisas framgår av föreningarnas verksamhetsberättelser för 2020 som ni hittar på vår hemsida https://tomelilla.moderatweb.se/

Medlemmar som vill anmäla intresse för att ställa upp i föreningens styrelse ombeds kontakta valberedningens sammankallande Birgit Johansson på mail birgit.tomelilla@hotmail.com eller telefon 0417-12733 senast 14 dagar före årsmötet. Motioner från medlemmar ska styrelsen ha in senast den 2021-04-15.

Länk till årsmötet skickas ut av Per-Martin Svensson på den email som vi har i medlemsregistret. Per-Martin kan nås på permartin.svensson@icloud.com eller telefon 073-370 10 77

VÄLKOMNA! 

Bertil Fredlund

Vice ordförande för kretsen för Tomelilla Moderata Partiföreningar

Moderaternas Krets Tomelilla kommun 

Föredragningslista för Krets
Årsmöte 20210428 kl 19 via teams

1       Årsmötets öppnande

2.      Fastställande av föredragningslistan

3.      Val av ordförande att leda förhandlingarna

4.      Val av sekreterare för årsmötet

5.      Val av justeringspersoner

6.      Fastställande av röstlängd *

7.      Godkännande av årsmötets utlysning *

8.      Styrelsens årsredovisning

9.      Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning

10.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.    Förslag från styrelsen (propositioner) *

12.    Inkomna övriga förslag (motioner) *

13.    Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen *

14.    Fastställande av antalet ledamöter i kretsstyrelsen (minst 5 st inkl. ordf. & v. ordf.) *

15.    Val av ordförande i kretsstyrelsen

16.    Val av vice ordförande i kretsstyrelsen

17.    Val av styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om 
moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet, utöver självskrivna

18.    Val av två revisorer och ersättare för dem

19.    Val av valberedning

20.    Beslut gällande digitalt provval *

21.    Val av nomineringskommitté *

22.    Övriga ärenden

23.    Årsmötet avslutas

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar. *

6.      Fastställande av röstlängd. Föreningsstadgarna § 3, mom.6: För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem i föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd. Medlem får införas på röstlängd till ett ordinarie krets- och partiföreningsårsmöte per år i förbundet, undantaget när sammanslagning eller delning av krets/förening sker.

Kretsårsmötet är kretsens högsta beslutande organ och består av alla medlemmar i kretsens tillhörande föreningar eller av ombud valda vid respektive partiförenings årsmöte.

7.      Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. Även medlemmar i kvinno- och ungdomsföreningar inom verksamhetsområdet skall kallas. Kallelsen behöver inte vara personlig. 

11.    Förslag från styrelsen (propositioner). Inför valet har nu kommunkretsen att fastställa rekryterings- och nomineringsregler samt utse rekryteringskommitté. Senast på årsmötet 2021 skall nomineringsregler antas inför valet 2022, ifall de avviker från det på förbundsstämman/förbundsrådet antagna nomineringsregler, i annat fall gäller reglerna som bland annat innefattar krav på provval. Se vidare i regler för Rekrytering och nominering som tillhandahålls av förbundskansliet.

12.    Inkomna övriga förslag (motioner). Enligt normalstadgarna skall förslag ha inkommit till föreningens styrelse senast två veckor före mötet. Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

13.    Anteckning om självskrivna ledamöter. Kretsens partiförenings-, kvinnoförenings- och MUF:s föreningsordförande är, med vice ordförande som ersättare, självskrivna ledamöter av kretsstyrelsen, liksom kommunfullmäktigegruppens ordförande.

14.    Kretsstyrelsen. Skall bestå av minst fem ledamöter inklusive ordförande och vice ordförande, varav en moderatkvinnoansvarig där kvinnoförening saknas, inklusive kretsordförande, vice kretsordförande och de självskrivna ledamöterna. Uppgår inte antalet självskrivna ledamöter till minst fem måste ytterligare val göras.

20.    Beslut gällande digitalt provval. Inför valet 2022 kommer det i likhet med 2018 finnas möjlighet för digitala provval. Beslut om detta behöver tas eller delegeras till styrelsen.

21.    Val av nomineringskommitté. Inför valet ska kretsen utse en nomineringskommitté. MUF och MQ skall vara representerade. Detta beslut kan även delegeras till styrelsen. Se vidare i regler för Rekrytering och nominering som tillhandahålls av förbundskansliet.

Verksamhetsberättelse för Tomelilla Moderata Partiförening 2020

Tomelilla Moderata Partiförening avger följande verksamhetsberättelse för 2020.

Föregående årsmöte

Föregående årsmöte hölls 2020-02-26 i Ramsåsa hos Sander Dijkstra. Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 270 kronor per medlem. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till nio inklusive ordförande och vice ordförande. Vid årsmötet omvaldes ordförande: Marie Ståhlbrand. Övriga styrelseledamöter omvaldes. 

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning har varit Marie Ståhlbrand (ordförande), Sander Dijkstra (vice ordförande), Emil Ekstrand (sekreterare, informationsansvarig), Birgit Johansson, Bertil Fredlund (utbildningsansvarig) Lennart Johansson (kassör), Margith Svensson (moderatkvinnoansvarig), Marianne Åkerblad och Paul Hallgren (medlemsansvarig). Per-Martin Svensson (materialansvarig).

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mikael Brorsson, Janet Ten Have och sammankallande John Johansson. 

Hemsida mm

Ewa Carnbrand i Brösarps partiförening och Per-Martin Svensson har varit hemsidesansvarig och aktiviteter presenteras på Facebook. https://www.facebook.com/ModeraternaTomelilla/

Ekonomi

Ekonomi med bokslut med mera är överfört på kretsens ansvarsområde där Lennart Johansson fungerar som kassör. De kostnader som direkt kan hänföras till föreningen ligger under de 5000 kronor som föreningen själv kan besluta om. 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var 2020-12-31 40 stycken. 

Styrelsemöten

Styrelsen har kallats till 7 möten under perioden.

  • 2020-01-16 hölls styrelsemöte möte på kommunhuset i Tomelilla
  • 2020-02-26 Årsmöte i Ramsåsa.
  • 2020-03-11 Konstituerande styrelsemöte i Brösarp ställdes in pga. för få beslutande medlemmar.
  • 2020-06-04 Konstituerande styrelsemötet genomfördes digitalt.
  • 2020-07-02 styrelsemöte i Gärarp hos Per-Martin.
  • 2020-08-13 styrelsemöte i Kommunhuset
  • 2020-09-28 styrelsemöte ställdes in pga pandemin.
  • 2021-02-10 Styrelsemöte Digitalt.

Aktiviteter, Medlemsmöten

Föreningen hade planerat 4 medlemsmöten under året som ej kunde genomföras pga. restriktioner om möte pga. pandemin.

Utbildning

Under 2020 planerades en större utbildningsinsats för internutbildning och halvdag med extern utbildare. Insatserna kunde ej genomföras pga. pandemi.

Fem stycken böcker med titeln Kommunal nämnds administration har köpts in.

Mediaexponering

Föreningen har medverkat i medieexponering i Ystad Allehanda genom insändare, pressmeddelande och uttalanden. Dessa har bland annat handlat om den långsiktiga stats- och planplaneringen, tomtrabatt, bemötande av insändare om äldreboende, bemötande av kritik mot Österlenhems uthyrningspolicy, bemötande av kritik om LoV och personlig assistans och artikel om JO-anmälan mot byggnadsnämnden. Medieexponeringen har till stor del handlat om hur kommunen möter upp och planerar för pandemins effekter. Bland annat har föreningslivet fått möjlighet att välja om de önskat 2019 eller 2020 års aktivitetsstöd. 

Deltagande i Moderaternas höstkampanj har skett med initiativ av gruppledare Per-Martin. I samband med höstkampanjen sändes 4969 vykort ut med Ulf på bild och budskap. Det täckte i stort sett kommunens alla hushåll.

Deltagande på förbundsstämman har skett och återrapporterats på gruppmöte. Aktivt deltagande i nominering till ny förbundsstyrelse på gruppmötet och ställde oss bakom Carina Z som ordförande och anmälde Marie Ståhlbrand att ingå i MQ styrelsen.

Vår hemsidesansvarige Ewa Carnbrand och Per-Martin Svensson rapporterar om våra aktiviteter på Facebook. 

Kommunalpolitisk verksamhet

Medlemmar i Tomelilla Moderata Partiförening har under året varit aktiva som förtroendevalda i kommunens politiska organ som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott, rådgivande organ, kommunrevisionen samt i bolagsstyrelser och förbund. 

Ordförandes tackar för ett gott samarbete i styrelsen 2020. Såväl förtroendet för vårt har parti och antal medlemmar är stabilt. Tydligheten inom prioriterade områden som ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring & integration samt sjukvård och skola har bidragit till denna utveckling. Därför finns det en hoppfull framtid för Tomelillamoderaterna och kommunen.

Med vänliga hälsningar, Tomelilla 2021-02-14

Marie Ståhlbrand

Ordförande i Tomelilla Moderata Partiförening

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Brösarps Partiförening

Styrelsen för Moderata Samlingspartiets i Brösarps partiförening redovisar här verksamheten under året 2020-01-01-2020-12-31.

Årsmöte

Årsmöte hölls på församlingshemmet i Brösarp.  

Efter årsmötet avnjöts en smörgåstårta från Ica Brösarp varefter Mattias Liljegren redogjorde för hur det är att vara tredje generationens Ica handlare i Brösarp.

Styrelse

I styrelsen har följande personer ingått: Bo Claëson, ordf., Lena Hallin, Pia Turtianen, Kenneth Strömbeck, Ewa Carnbrand, v. ordf., sekr. och kassör, Mats Andersson, rekryteringssamordnare, Inger Beckman, moderatQansvarig, Anders Strömbeck samt Gunnel Andersson och Agne Andersson suppleanter. 

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mats Andersson, sammankallande, och Bo Claëson.

Styrelsemöten

Förutom årsmötet har hållits två styrelsemöten. Den 9.1 hos Ewa och Kenneth och den 30.7 även det hos Ewa och Kenneth samt konstituerande möte i samband med årsmötet.

Övriga aktiviteter.

Samtliga planerade medlemsmöten och andra aktiviteter har inte kunnat genomföras på grund av den rådande pandemin.

Partiföreningen anordnade årsmötet för kretsen i Brösarps IF´s lokal på idrottsplatsen. Daniel Jönsson från Östra Göinge hade engagerats som talare efter förhandlingarna.

Medlemmar

Vid årsskiftet hade föreningen 13 medlemmar inklusive MUF. Arbetet med att rekrytera nya medlemmar har under året varit påverkade av den rådande pandemin då föreningens upplägg varit att rekrytering skall ske genom personliga samtal. Så snart tillfälle ges kommer medlemsrekryteringen att återigen prioriteras.

Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen