Föredragningslista för Tomelilla Moderaternas Partiförenings Årsmöte 20210310 kl 18.30 och Verksamhetsberättelse

Tomelilla Moderata Partiförening inom
Tomelilla Moderata Kommunkrets
 

Förslag till 


Föredragningslista för M-Föreningarna som tillhör Kommunkrets Årsmöte 2021

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av föredragningslistan
 3. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av justeringspersoner
 6. Fastställande av röstlängd *
 7. Godkännande av årsmötets utlysning *
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse och fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av medlemsavgift för år 2022 *
 12. Förslag från styrelsen (propositioner)
 13. Inkomna övriga förslag (motioner) *
 14. Anteckning om självskrivna ledamöter i styrelsen *
 15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen (minst 5 st inkl. ordf. och v. ordf.) *
 16. Val av ordförande 
 17. Val av vice ordförande
 18. Val av minst tre styrelseledamöter varav en moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet 
 19. Val av två revisorer och ersättare för dem
 20. Val av valberedning
 21. Val av ombud med ersättare till förbundsstämma för Moderaterna i Skåne*
 22. Val av ombud till kretsårsmöte för föreningar i kretsar som har ombudsförfarande*
 23. Övriga ärenden
 24. Årsmötet avslutas

Kommentarer till föreslagen föredragningslista grundade på partiets normalstadgar samt Skånemoderaternas egna stadgar. *

6.      Fastställande av röstlängd. Stadgarna § 3, mom.6: För att erhålla rösträtt på års- och nomineringsmöten ska medlem ha varit medlem i föreningen sex veckor före mötet och vara införd i av förbundet tillhandahållen röstlängd. Medlem får införas på röstlängd till ett ordinarie krets- och partiföreningsårsmöte per år i förbundet, undantaget när sammanslagning eller delning av krets/förening sker.

7.      Årsmötets utlysning. Enligt stadgarna § 4, mom.3. skall kallelse till årsmöte ske senast tre veckor före årsmötet. Även medlemmar i kvinno- och ungdomsföreningar inom verksamhetsområdet skall kallas. Kallelsen behöver inte vara personlig. Kallelse kan även ske via mail, utannonseras på hemsida och/eller Facebook.

11.    Medlemsavgift för 2022. Den rekommenderade lägsta avgift för föreningar är 270 kr för år 2022. Denna fördelar sig med 140 kr till riksorganisationen, 80 kronor till förbundet och 50 kr till föreningen. Avgiften får enligt stadgarna inte understiga 220 kr per medlem.

13.    Inkomna övriga förslag (motioner). Enligt normalstadgarna skall förslag ha inkommit till föreningens styrelse senast två veckor före årsmötet. Senast en vecka före årsmötet skall handlingarna finnas tillgängliga för medlemmarna. Ärenden av brådskande natur kan dock efter årsmötets beslut omedelbart upptas till behandling.

14.    Anteckning om självskrivna ledamöter. Utöver den valda styrelsen utser Moderata Ungdomsförbundets lokala organisation inom partiföreningens verksamhetsområde en ledamot, normalt ordföranden, jämte ersättare.

15.    Styrelse skall bestå av ordförande, vice ordförande och minst tre av årsmötet valda ledamöter (varav en moderatkvinnoansvarig om moderatkvinnoförening saknas inom verksamhetsområdet).

21.    Val av ombud till förbundsstämma. Antalet ombud till förbundsstämma baseras på medlemsantalet 2020-12-31 inkl. M-kvinnor. Vid val av ombud och ersättare bör tillses att Moderatkvinnorna representeras i förhållande till sitt medlemsantal. MUF/MSU utser egna ombud vid sin distriktsstämma så de behöver inte representeras genom partiföreningarna till förbundsstämman. Ombud och ersättare är valda tills nya utsetts. 

22.    Ombud till kretsårsmöte. Enligt normalstadgarna ska kretsarna fastställa om alla medlemmar ska ha rösträtt (alt. A) eller om man ska ha ombudsförfarande (alt. B). Är inget alternativ beslutat gäller alt. A. Man behöver således endast välja ombud i fall kretsårsmötet har beslutat om alt. B. Ombud och ersättare är valda tills nya utses. 

Verksamhetsberättelse för Tomelilla Moderata Partiförening 2020

Tomelilla Moderata Partiförening avger följande verksamhetsberättelse för 2020.

Föregående årsmöte

Föregående årsmöte hölls 2020-02-26 i Ramsåsa hos Sander Dijkstra. Årsmötet fastställde medlemsavgiften för 2020 till 270 kronor per medlem. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till nio inklusive ordförande och vice ordförande. Vid årsmötet omvaldes ordförande: Marie Ståhlbrand. Övriga styrelseledamöter omvaldes. 

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning har varit Marie Ståhlbrand (ordförande), Sander Dijkstra (vice ordförande), Emil Ekstrand (sekreterare, informationsansvarig), Birgit Johansson, Bertil Fredlund (utbildningsansvarig) Lennart Johansson (kassör), Margith Svensson (moderatkvinnoansvarig), Marianne Åkerblad och Paul Hallgren (medlemsansvarig). Per-Martin Svensson (materialansvarig).

Valberedning

Valberedningen har bestått av Mikael Brorsson, Janet Ten Have och sammankallande John Johansson. 

Hemsida mm

Per-Martin Svensson och Ewa Carnbrand i Brösarps partiförening har varit hemsidesansvarig och aktiviteter presenteras på Facebook. https://www.facebook.com/ModeraternaTomelilla/

Ekonomi

Ekonomi med bokslut med mera är överfört på kretsens ansvarsområde där Lennart Johansson fungerar som kassör. De kostnader som direkt kan hänföras till föreningen ligger under de 5000 kronor som föreningen själv kan besluta om. 

Medlemmar

Antalet betalande medlemmar i föreningen var 2020-12-31 40 stycken. 

Styrelsemöten

Styrelsen har kallats till 7 möten under perioden.

 • 2020-01-16 hölls styrelsemöte möte på kommunhuset i Tomelilla
 • 2020-02-26 Årsmöte i Ramsåsa.
 • 2020-03-11 Konstituerande styrelsemöte i Brösarp ställdes in pga. för få beslutande medlemmar.
 • 2020-06-04 Konstituerande styrelsemötet genomfördes digitalt.
 • 2020-07-02 styrelsemöte i Gärarp hos Per-Martin.
 • 2020-08-13 styrelsemöte i Kommunhuset
 • 2020-09-28 styrelsemöte ställdes in pga pandemin.
 • 2021-02-10 Styrelsemöte Digitalt.

Aktiviteter, Medlemsmöten

Föreningen hade planerat 4 medlemsmöten under året som ej kunde genomföras pga. restriktioner om möte pga. pandemin.

Utbildning

Under 2020 planerades en större utbildningsinsats för internutbildning och halvdag med extern utbildare. Insatserna kunde ej genomföras pga. pandemi.

Fem stycken böcker med titeln Kommunal nämnds administration har köpts in.

Mediaexponering

Föreningen har medverkat i medieexponering i Ystad Allehanda genom insändare, pressmeddelande och uttalanden. Dessa har bland annat handlat om den långsiktiga stats- och planplaneringen, tomtrabatt, bemötande av insändare om äldreboende, bemötande av kritik mot Österlenhems uthyrningspolicy, bemötande av kritik om LoV och personlig assistans och artikel om JO-anmälan mot byggnadsnämnden. Medieexponeringen har till stor del handlat om hur kommunen möter upp och planerar för pandemins effekter. Bland annat har föreningslivet fått möjlighet att välja om de önskat 2019 eller 2020 års aktivitetsstöd. 

Deltagande i Moderaternas höstkampanj har skett med initiativ av gruppledare Per-Martin. I samband med höstkampanjen sändes 4969 vykort ut med Ulf på bild och budskap. Det täckte i stort sett kommunens alla hushåll.

Deltagande på förbundsstämman har skett och återrapporterats på gruppmöte. Aktivt deltagande i nominering till ny förbundsstyrelse på gruppmötet och ställde oss bakom Carina Z som ordförande och anmälde Marie Ståhlbrand att ingå i MQ styrelsen.

Vår hemsidesansvarige Ewa Carnbrand och Per-Martin Svensson rapporterar om våra aktiviteter på Facebook. 

Kommunalpolitisk verksamhet

Medlemmar i Tomelilla Moderata Partiförening har under året varit aktiva som förtroendevalda i kommunens politiska organ som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och dess arbetsutskott, rådgivande organ, kommunrevisionen samt i bolagsstyrelser och förbund. 

Ordförandes tackar för ett gott samarbete i styrelsen 2020. Såväl förtroendet för vårt har parti och antal medlemmar är stabilt. Tydligheten inom prioriterade områden som ekonomi och jobb, lag och ordning, invandring & integration samt sjukvård och skola har bidragit till denna utveckling. Därför finns det en hoppfull framtid för Tomelillamoderaterna och kommunen.

Med vänliga hälsningar, Tomelilla 2021-02-14

Marie Ståhlbrand

Ordförande i Tomelilla Moderata Partiförening

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Tappade uppkopplingen